Demoralizacja ucznia – obowiązki dyrektora szkoły

Data: 26-05-2015 r.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania sądu rodzinnego o zaobserwowanych przejawach demoralizacji u ucznia. Na taki krok dyrektor decyduje się, kiedy rodzice lub opiekunowie nie reagują na informacje o zachowaniach, które dla nauczycieli stanowią wyraz demoralizacji.

Poważne problemy wychowawcze oraz obserwowane przejawy demoralizacji nakładają na dyrektora szkoły obowiązek powiadomienia rodziców ucznia, sądu rodzinnego, Policji albo innego właściwego organu (art. 4 § 1 ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich). W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się również współpraca z rodzicami czy kuratorem sprawującym nadzór nad nieletnim.

Przejawy demoralizacji – niepokojące sygnały dla nauczycieli

Do pierwszych oznak demoralizacji, które mogą być niepokojące dla nauczycieli zaliczyć należy wskazane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich:

  • naruszanie zasad współżycia społecznego,
  • popełnienie czynu zabronionego,
  • systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego,
  • używanie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • udział w grupach przestępczych.

(art. 4 § 1 ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich).

W przypadku stwierdzenia wymienionych zachowań u ucznia, prawnym obowiązkiem przewidzianym dla nauczycieli jest zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów nieletniego. Sąd rodzinny, Policję albo inne właściwe organy należy powiadomić, kiedy stwierdzone zostanie iż, rodzice nie wykonują władzy rodzicielskiej w sposób zabezpieczający dobro i interes społeczny nieletniego (art. 92 i 95 § 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Powiadomienie odpowiednich organów wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły jako przedstawiciela organu publicznego, a nie osoby prywatnej.

Współpraca z rodzicami wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły

Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub prawnych opiekunów nieletniego do nawiązania ścisłej współpracy ze szkołą. Dla nauczycieli oraz dyrektora szkoły oznacza to konieczność natychmiastowego reagowania w sytuacjach świadczących o niewywiązywaniu się z podstawowych obowiązków wynikających ze sprawowania władzy rodzicielskiej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37207 )
Array ( [docId] => 37207 )