Do 30 września czas na porozumienie w sprawie programu wychowawczego

Data: 29-08-2013 r.

Rada rodziców ma czas do 30 września na uzyskanie porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki. Jeśli do tego nie dojdzie, programy te ustali dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Programy wychowawczy i profilaktyki ustalone przez dyrektora szkoły obowiązują do czasu ich uchwalenia przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Opracowania programu wychowawczego można dokonać w 8 krokach:

Krok 1

Diagnoza potrzeb, czyli ustalenie wartości ważnych dla całej społeczności szkolnej. W tym celu można przeprowadzić anonimowe ankiety, ale ważne jest też zebranie i usystematyzowanie codziennych obserwacji nauczycieli: podczas lekcji, przerw, wycieczek, rozmów z rodzicami.

Krok 2

Analiza sytuacji wychowawczej szkoły uwzględniająca sukcesy i porażki wychowawcze oraz zasoby szkoły w dziedzinie wychowania, zarówno w kwestii bazy jak i zasobów ludzkich. Należy sprawdzić czy szkoła ma możliwość wykorzystania doświadczeń nauczycieli.

Krok 3

Wyznaczenie celów zgodnych z podstawą programową, spójnych z programami nauczania, aktami prawnymi, priorytetami obowiązującymi w oświacie oraz krajowymi programami dotyczącymi rozwiązywania problemów dzieci, przeciwdziałania złym nawykom.

Krok 4

Stworzenie wizerunku absolwenta szkoły - wzorca, jaki szkoła osiągnąć.

Krok 5

Sformułowanie zadań z uwzględnieniem: przyczyn niepowodzeń wychowawczych mających miejsce w szkole i wyników diagnozy potrzeb. Przy planowaniu zadań należy uwzględnić kalendarz świąt, planowanych wydarzeń oraz uroczystości szkolnych, obyczajów i tradycji środowiska lokalnego.

Krok 6

Ustalenie planu działań z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz zasad ich ewaluacji.

Krok 7

Opracowanie szkolnego programu wychowawczego z uwzględnieniem celów i zadań, ustalonego planu działań.

Krok 8

Zatwierdzenie programu przez radę rodziców i radę pedagogiczną.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30062 )
Array ( [docId] => 30062 )

Array ( [docId] => 30062 )