Dyrektor szkoły może zorganizować egzamin w domu ucznia

Data: 15-05-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje, aby dyrektor szkoły nie mógł zorganizować egzaminu klasyfikacyjnego w domu ucznia dla którego prowadzone jest nauczanie indywidualne. Zorganizowanie wszystkich czynności związanych z organizacją nauczania indywidualnego wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły – zalicza się do nich również umożliwienie uczniowi przystąpienia do egzaminu.

Nauczanie indywidualne jest organizowane przez dyrektora szkoły po otrzymaniu odpowiedniego wniosku oraz zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po otrzymaniu pozytywnej opinii tych organów dyrektor szkoły udziela zwolnienia na indywidualny program nauki oraz wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna, dla którego ustalony zostaje zakres obowiązków (§6 - §8 w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki).

W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się także organizowanie dla ucznia egzaminów klasyfikacyjnych, jeżeli z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej (art. 44k ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

Egzamin klasyfikacyjny może odbyć się w domu ucznia

Jeżeli stan zdrowia ucznia oraz wskazania zawarte w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego uniemożliwiają przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w placówce szkolnej, to dyrektor szkoły powinien zorganizować go w domu ucznia. Wykonując obowiązki dyrektora szkoły należy jednak uwzględnić konieczność:

  • uzgodnienia terminu egzaminu/egzaminów z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi – dyrektor szkoły musi pamiętać, że ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek przeprowadzenia egzaminu później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych (art. 44l ust. 2 ustawa o systemie oświaty)
  • uzgodnienia z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi liczny zajęć, z których uczeń może zdawać egzamin w tym samym dniu
  • umożliwienia rodzicom lub prawnym opiekunom obecności podczas egzaminu (w charakterze obserwatorów).

Forma egzaminu musi być zgodna z orzeczeniem

Jeżeli ze względu na stan zdrowia uczeń nie może przystąpić do egzaminu w określonej formie, dyrektor szkoły wyraża zgodę na to, aby był on przeprowadzony w sposób możliwy dla ucznia – ustawa o systemie oświaty nie nakłada w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ważne jest, aby w protokole z egzaminu wskazać, na jakiej podstawie egzamin klasyfikacyjny został przeprowadzony w takiej a nie innej formie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37158 )
Array ( [docId] => 37158 )

Array ( [docId] => 37158 )