Dyrektor szkoły może zorganizować egzamin w domu ucznia

Data: 15-05-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje, aby dyrektor szkoły nie mógł zorganizować egzaminu klasyfikacyjnego w domu ucznia dla którego prowadzone jest nauczanie indywidualne. Zorganizowanie wszystkich czynności związanych z organizacją nauczania indywidualnego wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły – zalicza się do nich również umożliwienie uczniowi przystąpienia do egzaminu.

Nauczanie indywidualne jest organizowane przez dyrektora szkoły po otrzymaniu odpowiedniego wniosku oraz zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po otrzymaniu pozytywnej opinii tych organów dyrektor szkoły udziela zwolnienia na indywidualny program nauki oraz wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna, dla którego ustalony zostaje zakres obowiązków (§6 - §8 w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki).

W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się także organizowanie dla ucznia egzaminów klasyfikacyjnych, jeżeli z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej (art. 44k ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

Egzamin klasyfikacyjny może odbyć się w domu ucznia

Jeżeli stan zdrowia ucznia oraz wskazania zawarte w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego uniemożliwiają przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w placówce szkolnej, to dyrektor szkoły powinien zorganizować go w domu ucznia. Wykonując obowiązki dyrektora szkoły należy jednak uwzględnić konieczność:

 • uzgodnienia terminu egzaminu/egzaminów z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi – dyrektor szkoły musi pamiętać, że ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek przeprowadzenia egzaminu później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych (art. 44l ust. 2 ustawa o systemie oświaty)
 • uzgodnienia z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi liczny zajęć, z których uczeń może zdawać egzamin w tym samym dniu
 • umożliwienia rodzicom lub prawnym opiekunom obecności podczas egzaminu (w charakterze obserwatorów).

Forma egzaminu musi być zgodna z orzeczeniem

Jeżeli ze względu na stan zdrowia uczeń nie może przystąpić do egzaminu w określonej formie, dyrektor szkoły wyraża zgodę na to, aby był on przeprowadzony w sposób możliwy dla ucznia – ustawa o systemie oświaty nie nakłada w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ważne jest, aby w protokole z egzaminu wskazać, na jakiej podstawie egzamin klasyfikacyjny został przeprowadzony w takiej a nie innej formie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37158 )
Array ( [docId] => 37158 )

Array ( [docId] => 37158 )