Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia dziecka z autyzmem

Autor: Wysocka Marta
Data: 08-07-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty pozwala rodzicom wybrać szkołę, do której będzie uczęszczało dziecko wymagające kształcenia specjalnego. Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia ucznia, nawet jeżeli w placówce nie prowadzi się klasy integracyjnej, a dla ucznia zorganizowana musi być pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

Uczeń u którego stwierdzono autyzm ma prawo uczęszczania do szkoły ogólnodostępnej, jeżeli taką wolę wyrażą rodzice. Dotyczy to także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie objęcia kształceniem specjalnym wydane przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Ustawa o systemie oświaty nie daje dyrektorowi szkoły prawa nieprzyjęcia ucznia, jeżeli dziecko mieszka w obwodzie prowadzonej przez niego szkoły (art. 71b ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Ponadto ma on obowiązek zapewnić mu pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zorganizować kształcenie w formie wskazanej w orzeczeniu o potrzebie objęcia kształceniem specjalnym.

Dyrektor szkoły musi zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Dyrektor szkoły w chwili otrzymania od rodziców ucznia orzeczenia potrzebie objęcia kształceniem specjalnym ma obowiązek zapewnienia dziecku kształcenia w takiej formie organizacyjnej, jaka wynika z rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Formę kształcenia określa Zespół orzekający w wydanym orzeczeniu.

W celu spełniania obowiązków, dyrektor szkoły powołuje zespół tworzony przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem – zespół jest zobowiązany do opracowania programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 5 ust. 1-4 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia). Ponadto uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Nieprzyjęcie ucznia do szkoły narusza ustawę o systemie oświaty

Nie przyjmując ucznia z autyzmem do szkoły ogólnodostępnej, dyrektor szkoły popełnia naruszenie ustawy o systemie oświaty. Dyrektor szkoły może jedynie zachęcić rodziców, aby  decyzję o wyborze szkoły poprzedzili konsultacją ze specjalistami z ośrodka, w którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Jeżeli nie będą oni widzieli przeciwwskazań – należy przyjąć ucznia do odpowiedniego oddziału klasowego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37477 )
Array ( [docId] => 37477 )

Array ( [docId] => 37477 )