Dyrektor szkoły nie może przyspieszyć terminu egzaminów poprawkowych

Data: 03-06-2015 r.

Terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych są regulowane przepisami prawa oświatowego, dlatego dyrektor szkoły nie może dowolnie ich ustalać.  Trzeba pamiętać, że w przypadku poprawek obowiązują jeszcze stare przepisy – nowości oświatowe, które wprowadza ustawa o systemie oświata wchodzą w życie we wrześniu 2015 roku.

Wyznaczony przez dyrektora szkoły termin egzaminu poprawkowego musi przypadać na ostatni tydzień ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. O wyznaczonym terminie dyrektor szkoły informuje ucznia do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli przed zakończeniem roku szkolnego (§ 21 ust. 4 rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Niestawienie się na egzamin w terminie

Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo do przystąpienia do niego w innym terminie. Dodatkowy termin będzie wyznaczony przez dyrektora szkoły – egzamin musi odbyć się najpóźniej do końca września a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca (§ 21 ust. 8rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Od września nowości oświatowe

Rozporządzenie na podstawie którego dyrektor szkoły wyznacza terminy egzaminów poprawkowych zostanie zastąpione nowymi przepisami. Nowości oświatowe nie weszły jeszcze w życie – do końca roku szkolnego obowiązują jednak stare przepisy (art. 23. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). W praktyce oznacza to, że aktualnie dyrektor szkoły stosuje przepisy uchylonego rozporządzenia.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37258 )
Array ( [docId] => 37258 )