Klasyfikację roczną uczniów nadzoruje dyrektor

Data: 26-05-2015 r.

Kontrola nad przestrzeganiem przez nauczycieli zasad opisanych w prawie oświatowym i statucie szkoły oraz nad terminowością poszczególnych czynności to zadania dyrektora związane z klasyfikacją roczną. Dyrektor szkoły może również zwrócić się do nauczyciela o uzasadnienie ustalonej przez niego oceny w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

Procedura ustalania ocen musi być zgodna ze szkolnymi zasadami z uwzględnieniem określonych w szkole kryteriów oceniania. Wystawiając uczniom oceny, nauczyciel musi:

  • uwzględnić wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciele określili je na początku roku szkolnego) z zastosowaniem przedmiotowych kryteriów oceniania,
  • zastosować kryteria oceniania zachowania zapisane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wymaga zasięgnięcia opinii:

  • nauczycieli,
  • uczniów danej klasy,
  • ocenianego ucznia .

W praktyce zasada zasięgania opinii nie zawsze jest przestrzegana, niektórzy wychowawcy twierdzą, że to oni odpowiadają za wystawiane oceny i wiedzą o swoich uczniach najwięcej. Jednak niezasięgnięcie opinii uczących, uczniów klasy oraz ucznia ocenianego to łamanie prawa.  

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Wyjątek stanowi sytuacja, w której rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37213 )
Array ( [docId] => 37213 )