Dyrektor szkoły nie zatrudnia asystenta dla niepełnosprawnego ucznia

Autor: Wysocka Marta
Data: 26-07-2015 r.

Dyrektor szkoły nie zatrudniania asystentów dla uczniów niepełnosprawnych niezależnie od tego, czy uczęszczają do klasy integracyjnej czy ogólnodostępnej. Prawo oświatowe określając obowiązki dyrektora szkoły w żadnym razie nie wskazuje, aby w szkole należało zatrudniać odrębnego asystenta dla każdego ucznia z niepełnosprawnością.

Rodzice uczniów z niepełnosprawnością nie mogą wymagać od dyrektora szkoły zatrudnienia asystentów dla swoich dzieci, ponieważ taka funkcja w ogóle nie istnieje w prawie oświatowym. Rodzice mogą natomiast zwrócić się o zatrudnienie dodatkowej osoby do organu prowadzącego – o takiej możliwości powinien poinformować ich dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli wspomagających

Zgodnie z regulacjami prawa oświatowego, w obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się zatrudnienie tzw. nauczyciela wspomagającego, ale tylko wówczas, gdy uczeń niepełnosprawny uczęszcza do klasy o statusie klasy integracyjnej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych). 

Klasa posiada status integracyjnej, jeżeli uczęszcza do niej co najmniej 3 uczniów posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności (§ 5 ust. 2 rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół).

Jeżeli do klasy uczęszcza 1 lub 2 uczniów niepełnosprawnych – klasa nie jest klasą integracyjną i dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela wspomagającego wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

Nauczyciel wspomagający nie jest asystentem ucznia

Dyrektor szkoły nie może zatrudniać asystentów dla uczniów niepełnosprawnych, a nauczyciele wspomagający nie są osobami pełniącymi podobne funkcje. W związku z tym dyrektor szkoły nie zatrudnia nauczyciela wspomagającego dla każdego ucznia.

Jeżeli rodzice uważają, że ich dziecko potrzebuje indywidualnej pomocy, powinni zwrócić się z tym problemem do organu prowadzącego, ale można zrobić to za pośrednictwem dyrektora szkoły. Rodzice mogą poprosić o zatrudnienie dodatkowej osoby, ale będzie to pracownik samorządowy dla którego miejscem pracy jest szkoła do której uczęszcza dziecko – nie będzie to nauczyciel ani pracownik oświaty zatrudniony przez dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37608 )
Array ( [docId] => 37608 )

Array ( [docId] => 37608 )