Dyrektor szkoły nie zgodzi się na nauczanie domowe bez opinii poradni

Data: 28-07-2013 r.

Opinia poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest niezbędna, aby dyrektor szkoły wyraził zgodę na nauczanie domowe. Nie pozwala mu na to ustawa o systemie oświaty.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do zakończenia gimnazjum, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia (art. 15 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły może wydać zgodę na realizowanie tego obowiązku poza szkołą, pod warunkiem, że inicjatywa będzie pozytywnie zaopiniowana przez poradnię w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego w systemie nauczania domowego jest wydawana przez dyrektora szkoły w drodze decyzji administracyjnej. Dyrektor szkoły nie wyda jej, jeżeli rodzice ucznia nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów. Jednym z nich jest pozytywna opinia z poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (art. 16 ust. 10 ustawa o systemie oświaty).

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest kontrolowanie czy uczeń spełnia obowiązek szkolny (art. 14 b ust. 2 i art. 16 ust. 6 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły może na wniosek rodziców wyrazić zgodę na naukę domową, ale wyłącznie pod warunkiem, że poradnia udzielająca pomocy psychologiczno-pedagogicznej wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Wydanie takiej opinii jest uzależnione od indywidualnych predyspozycji ucznia. Oprócz tego, rodzice mają obowiązek złożenia oświadczenia, że zapewnią dziecku warunki do realizacji podstawy programowej dla danego etapu kształcenia.

Jeżeli dyrektor szkoły nie wyrazi zgody, by uczeń realizował obowiązek szkolny poza szkołą, a rodzice nie odwołają się od tej decyzji lub po odwołaniu uzyskają odpowiedź odmowną, to uczeń musi uczęszczać do szkoły pod groźbą wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna: art. 14 b ust. 2, art. 15 ust. 1, 16 ust. 6, ust. 8 i ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30051 )
Array ( [docId] => 30051 )