Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej – rok szkolny 2013/2014

Data: 26-07-2013 r.

Od września nauczyciele nie będą już prowadzić indywidualnych kart potrzeb ucznia (KIPU). Nowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach likwiduje część obowiązującej dotąd dokumentacji szkolnej.


 

Od dawna dyrektorzy szkół skarżą się na zalew procedur biurokratycznych i niepotrzebnej dokumentacji. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Ministerstwo Edukacji Narodowej uprościło dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego zniesiono obowiązek:
 • opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku zajęć,
 • tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy − teraz zadania te wykonywał będzie wychowawca klasy lub dyrektor, których obowiązkiem będzie współpraca z rodzicami oraz z nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną).

Rozszerzono listę osób i instytucji, które mogą inicjować udzielanie przez przedszkole, szkołę i placówkę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teraz są to także:

 • dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki,
 • kurator sądowy,
 • pracownik socjalny,
 • asystent rodziny,
 • pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania,
 • higienistka szkolna.

Powiększono wykaz osób prowadzących zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne o wychowawców grup wychowawczych. Pozostałe zmiany to:
 • dodanie warsztatów do listy form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkoły;
 • dodanie zajęć rozwijających uzdolnienia do listy form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkola i placówki;
 • wprowadzenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach dla dorosłych − będą to zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, a także porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia,
 • wymienienie czynności, jakie nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, podejmują w celu udzielenia dzieciom i młodzieży odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30050 )
Array ( [docId] => 30050 )