Dyrektor szkoły oceni ucznia za niewłaściwe zachowanie poza szkołą

Autor: Wysocka Marta
Data: 11-05-2013 r.

Niewłaściwe zachowanie ucznia poza szkołą nie powinno pozostawać obojętne dla jego oceny ze sprawowania, jeżeli nie jest tajemnicą dla nauczycieli i dyrektora szkoły. O zachowaniu ucznia powinni być poinformowani rodzice ucznia oraz pedagog szkolny. W nadzwyczajnych sytuacjach powiadamia się również policję.

Zachowanie się ucznia w szkole i poza szkołą jest jednym z aspektów uwzględnia podczas ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej (§ 15 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie prawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Dla nauczycieli jest to podstawa do obniżenia tej oceny, jeżeli posiadają potwierdzone informacje o nagannym zachowaniu ucznia po lekcjach. O przyczynach obniżenia oceny ze sprawowania należy poinformować rodziców lub opiekunów oraz dyrektora szkoły.

 

Pedagog szkolny musi być informowany o zachowaniu ucznia

Przepisy prawa nie definiują, w jaki sposób należ rozumieć godne i kulturalne zachowanie się, dlatego obowiązkiem dla nauczycieli, którzy wiedzą o niewłaściwym ich zdaniem działaniu powinno być przekazanie informacji do pedagoga. Pedagog szkolny posiada wiedzę na temat zachowania ucznia w szkole, a jeżeli sprawia on problemy wychowawcze – również o sytuacji rodzinnej czy socjalnej. To on zadecyduje czy o zaobserwowanym przez nauczyciela zachowaniu powinien być poinformowany dyrektor szkoły oraz jakie działania należy podjąć w ramach wyciągnięcia konsekwencji wobec ucznia. Działania dyrektora szkoły powinny uwzględniać opinię rady pedagogicznej.

W nadzwyczajnych sytuacjach nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa policję

Nauczyciele będący świadkami niedopuszczalnego zachowania ucznia po zajęciach powinni jak najszybciej poinformować o tym jego rodziców lub opiekunów, jako osób odpowiedzialnych za dziecko w godzinach pozaszkolnych. W zależności od sytuacji nie wyklucza się także konieczności wezwania policji, np. jeżeli spotkany przez nauczyciela niepełnoletni uczeń jest nietrzeźwy, oznacza to że doszło do przestępstwa (zakaz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim) lub jest świadkiem popełnianego przezeń przestępstwa czy wykroczenia (kradzież, pobicie itp.). W takiej sytuacji obowiązkiem dyrektora szkoły, w momencie uzyskania informacji o zdarzeniu, jest zawiadomienie odpowiednich organów.

Marta Wysocka

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30001 )
Array ( [docId] => 30001 )