Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników

Data: 21-07-2013 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na zakup podręczników weszło w życie 18 lipca 2013 r. Nie pojawiły się znaczące nowości oświatowe. O zasadności udzielenia wsparcia zadecyduje dyrektor szkoły, ponieważ to do dyrektora szkoły będą trafiały wnioski o udzielenie wsparcia.

Udzielanie wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych jest ważne dla uczniów, ale również dla nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy mają za zadanie dokładać starań, by zapewnić młodzieży optymalne warunki do nauki. Rozporządzenie Rady Ministrów nie zmienia zasady zakładającej, że otrzymanie pomocy jest uzależnione do dochodu na osobę w rodzinie. Szczegółowe kryteria oraz ustalenie zasadności przyznania wsparcia pozostawiono w kompetencji dyrektora szkoły.

 

Dyrektor szkoły rozpatrzy wnioski złożone przez ucznia lub jego rodziców, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto oraz 539 zł netto w przypadku uczniów pierwszych klas szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia. W rozporządzeniu nie pojawiły się więc znaczące nowości oświatowe.

Wnioski przyjmuje dyrektor szkoły do której uczeń będzie uczęszczał od września roku szkolnego 2013/2014. Termin, w jakim wnioski muszą trafić do dyrektora szkoły określa wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby szkoły (§ 5 ust. 2-3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych).

Do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może otrzymać jedynie oświadczenie o ich wysokości. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń. W przypadku wniosku o wsparcie dla ucznia wymagającego kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły musi otrzymać również kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (§ 5 ust. 5-8 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych).

Decyzję o tym, którym uczniom będzie przyznana pomoc finansowa oraz jej wysokość, dyrektor szkoły podejmie po analizie wszystkich wniosków, które spełniają wymagania formalne oraz zostały złożone w terminie (§ 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych).

Podstawa prawna: § 5 ust. 2-3, ust. 5-8 oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. 2012 poz. 818)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30047 )
Array ( [docId] => 30047 )