Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci w oddziałach przedszkolnych

Data: 10-07-2013 r.

Już obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne lub dyrektor przedszkola nie ma już obowiązku tworzenia zespołów dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych − poza wychowankami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ze względu na swoje dysfunkcje dzieci te mają dwa typy orzeczeń:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wydawane przez zespoły orzekające, które działają przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych, podlegają one pod Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności - wydawane przez zespoły orzekające przy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, podlegające pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pracuje zespół

Katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest ściśle określony i ograniczony. Jednocześnie należy pamiętać, że z racji na właściwości rozwojowe, dojrzałość społeczną oraz emocjonalną nie orzeka się wobec dzieci w wieku przedszkolnym zagrożenia a tym bardziej niedostosowania społecznego.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym wydaje się dzieciom:

 • niesłyszącym lub słabosłyszącym,
 • niewidomym lun słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Dzieciom mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole jest zobowiązane dostosować warunki wychowania oraz kształcenia, maksymalnie wykorzystując przy tym ich wrodzony potencjał. Nowe rozporządzenie, podobnie jak i poprzednie, nakazuje objęcie takiego dziecka opieką na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Skład zespołu dla dziecka z orzeczeniem


Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, dla dziecka z orzeczeniem dyrektor tworzy zespół składający się z:
 • pracujących z dzieckiem nauczycieli,
 • specjalistów pracujących w przedszkolu,
 • rodziców dziecka,
 • na życzenie rodziców do zespołu może zaprosić innego specjalistę spoza placówki,
 • na zaproszenie dyrektora w posiedzeniu zespołu może wziąć udział pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wspólne opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)


Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych. Dzieci przewlekle chore oraz niepełnosprawne bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie podlegają wymienionym uwarunkowaniom. Są traktowane przez rozporządzenie na równi ze wszystkimi pozostałymi dziećmi wymagającymi wsparcia, a będącymi sprawnymi w rozumieniu prawa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30038 )
Array ( [docId] => 30038 )

Array ( [docId] => 30038 )