Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci w oddziałach przedszkolnych

Data: 10-07-2013 r.

Już obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne lub dyrektor przedszkola nie ma już obowiązku tworzenia zespołów dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych − poza wychowankami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ze względu na swoje dysfunkcje dzieci te mają dwa typy orzeczeń:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wydawane przez zespoły orzekające, które działają przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych, podlegają one pod Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności - wydawane przez zespoły orzekające przy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, podlegające pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pracuje zespół

Katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest ściśle określony i ograniczony. Jednocześnie należy pamiętać, że z racji na właściwości rozwojowe, dojrzałość społeczną oraz emocjonalną nie orzeka się wobec dzieci w wieku przedszkolnym zagrożenia a tym bardziej niedostosowania społecznego.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym wydaje się dzieciom:

 • niesłyszącym lub słabosłyszącym,
 • niewidomym lun słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Dzieciom mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkole jest zobowiązane dostosować warunki wychowania oraz kształcenia, maksymalnie wykorzystując przy tym ich wrodzony potencjał. Nowe rozporządzenie, podobnie jak i poprzednie, nakazuje objęcie takiego dziecka opieką na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Skład zespołu dla dziecka z orzeczeniem


Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, dla dziecka z orzeczeniem dyrektor tworzy zespół składający się z:
 • pracujących z dzieckiem nauczycieli,
 • specjalistów pracujących w przedszkolu,
 • rodziców dziecka,
 • na życzenie rodziców do zespołu może zaprosić innego specjalistę spoza placówki,
 • na zaproszenie dyrektora w posiedzeniu zespołu może wziąć udział pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wspólne opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)


Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych. Dzieci przewlekle chore oraz niepełnosprawne bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie podlegają wymienionym uwarunkowaniom. Są traktowane przez rozporządzenie na równi ze wszystkimi pozostałymi dziećmi wymagającymi wsparcia, a będącymi sprawnymi w rozumieniu prawa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30038 )
Array ( [docId] => 30038 )

Array ( [docId] => 30038 )