Socjoterapeuta potrzebny od zaraz

Data: 12-07-2013 r.

Pedagog szkolna w gimnazjum w K. oszacowała, że w nowym roku szkolnym około 40 uczniów będzie wymagało zajęć socjoterapeutycznych. Dyrektor chce zatrudnić na pół etatu socjoterapeutę. Jednak organ prowadzący domaga się, aby przydzielić zajęcia socjoterapii innemu nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu w ramach etatu.


Zatrudnienie socjoterapeuty w szkole może się odbyć na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zajęcia socjoterapeutyczne zapisane w rozporządzeniu


Zgodnie z przepisami w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
  • klas terapeutycznych;
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
  • porad i konsultacji.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

Dyrektor uwzględnia socjoterapię w arkuszu organizacji pracy szkoły, ale o zatrudnieniu decyduje organ prowadzący


Zapotrzebowanie na zajęcia socjoterapeutyczne w danej szkole powinien określić dyrektor szkoły na podstawie danych zebranych od wychowawców i osób organizujących w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Powinno się to odbywać na etapie tworzenia arkusza organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny. W projekcie arkusza dyrektor może umieścić propozycję zatrudnienia socjoterapeuty w wymiarze godzin zgodnie z oceną zapotrzebowania na tego typu zajęcia. Ostateczną decyzję wydaje jednak organ prowadzący. Jeżeli nie wyrazi zgody na zaproponowane w projekcie arkusza zajęcia socjoterapeutyczne – zleci dokonanie korekty projektu arkusza. Dyrektor szkoły może jeszcze podjąć próbę negocjacji i przekonania organu prowadzącego o potrzebie tego rodzaju zajęć i możliwości, jakie daje socjoterapia. Zajęcia te mogą bardzo pomóc uczniom z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, powodujące niedostosowanie społeczne, dzieciom z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi, z problemami szkolnymi spowodowanymi nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem, agresywnością. Jeśli w szkole istnieje duża ilość dzieci potrzebujących pomocy socjoterapeutycznej – warto podjąć starania o zatrudnienie specjalisty. Jeżeli potrzeba zatrudnienia socjoterapeuty pojawiła się w trakcie trwania roku szkolnego, np. z powodu problemów uczniów klas pierwszych – dyrektor może zwrócić się do organu prowadzącego szkołę z propozycją zatrudnienia specjalisty, który może pomóc dzieciom potrzebującym takiej pomocy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30041 )
Array ( [docId] => 30041 )

Array ( [docId] => 30041 )