Egzamin gimnazjalny już za niespełna 3 tygodnie

Data: 08-04-2013 r.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest powszechny i obowiązkowy co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

Jeżeli uczeń klasy trzeciej gimnazjum opuści egzamin gimnazjalny w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. Wyjątki stanowią uczniowie:

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie przystępują do egzaminu − § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dalej jako rozporządzenie);
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (§ 38 ust. 2 rozporządzenia).

Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać, a uzyskana liczba punktów nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne podczas rekrutacji uczniów do klas pierwszych.

Egzamin gimnazjalny złożony jest z trzech części:

  • humanistycznej,
  • matematyczno-przyrodniczej,
  • języka obcego.

Każda jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i druga trwają po 150 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oba trwają po 60 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Do egzaminu z języka na poziomie rozszerzonym zobowiązani są przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 r. nr 83, poz. 562, ze zm.).
  • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013.
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Małgorzata Celuch, nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektor w zespole szkół


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29970 )
Array ( [docId] => 29970 )