Koncepcja pracy szkoły fundamentem jej działalności

Data: 24-12-2013 r.

Dla działalności placówki, jednym z ważniejszych dokumentów jest koncepcja pracy szkoły. W codziennym życiu szkoły trudne byłoby wydzielenie działań wychowawczych od pozostałych. Działania te muszą uwzględniać cele wynikające z polityki oświatowej państwa, potrzeb uczniów i uwarunkowań środowiska. Dlatego szczególnie ważne jest, by każda placówka miała własną, przemyślaną koncepcję pracy szkoły.

Koncepcja pracy szkoły powinna określać:
  • priorytetowe kierunki działania określone w strategicznych dokumentach szkoły, a także
  • niezbędną dokumentację w zakresie działalności wychowawczej w szkole.

Koncepcja, rozumiana jako pomysł, projekt zasadniczo nie precyzuje szczegółowych działań, ale raczej ogólnie określa kierunki pracy lub rozwoju szkoły.

Przepisy zobowiązują szkołę do działania zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły i zidentyfikowane potrzeby środowiska lokalnego.

Dyrektor, sprawując nadzór pedagogiczny odpowiada między innymi za wychowawczy poziom szkoły. Obszarem szczególnej troski dyrektora powinna zatem być zawartość merytoryczna programowych i organizacyjnych dokumentów szkoły, zawierających regulacje związane z wychowawczą funkcją szkoły, a także dokumentacji określającej sposób realizacji przyjętych celów wychowawczych. Dyrektor powinien też zadbać, by w szkole powstał dokument stanowiący zwięzły opis kierunków działań wychowawczych – koncepcja pracy szkoły przyjęta przez radę pedagogiczną. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie takiej koncepcji powinna być uchwała rady pedagogicznej.

Warunkiem niezbędnym do zgodnego z prawem działania szkoły jest znajomość i akceptacja koncepcji pracy szkoły przez uczniów i rodziców. Równie ważne dla jakości działania szkoły (spełnienie wymagań na poziomie B) jest, by koncepcja działania szkoły była przygotowana, realizowana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami.

Dokument ten powinien więc być systematycznie weryfikowany w aspekcie aktualności i przydatności wskazanych w nim priorytetów pracy wychowawczej szkoły. Opracowanie koncepcji pracy szkoły nie może być działaniem jednorazowym. Koncepcja to fundamentalny dokument szkoły angażujący całą społeczność szkolną w proces planowania celów wychowawczych, podejmowania działań zmierzających do ich osiągania, oceny ich rezultatów. Budowanie koncepcji pracy szkoły, analogicznie do wychowania, powinno być postrzegane jako proces.

Marzanna Czarnocka
, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33384 )
Array ( [docId] => 33384 )