Nieobecność na połowie zajęć a klasyfikacja roczna

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 23-05-2017 r.

Uczeń opuścił ponad 50% zajęć, ale są podstawy do wystawienia oceny. Czy nauczyciel może odmówić klasyfikacji i wnioskować o przeprowadzenie egzaminu? Jak w takiej sytuacji należy postąpić? Czy decyzję o klasyfikacji ucznia podejmuje nauczyciel?

Jeżeli istnieją podstawy do klasyfikacji, nawet pomimo dużej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń powinien być klasyfikowany. Decyzję o klasyfikacji ucznia podejmuje nauczyciel.

O klasyfikacji decyduje nauczyciel

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja (art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Oznacza to, że jeżeli istnieją podstawy do klasyfikacji – uczeń powinien być klasyfikowany.

Jednak to nauczyciel dokonuje klasyfikacji i wystawienia oceny rocznej, oceniając stopień spełniania przez ucznia wymagań edukacyjnych z danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel nie może „odmówić klasyfikacji”, musi dokonać klasyfikacji rocznej, czyli zdecydować, czy uczeń otrzyma ocenę w skali od 1 do 6, czy wpis „nieklasyfikowany”.

Egzamin klasyfikacyjny

Uznając, że uczeń powinien być nieklasyfikowany, nauczyciel nie musi „wnioskować o przeprowadzenie egzaminu”, gdyż zasady postępowania z uczniem nieklasyfikowanym określa ustawa o systemie oświaty. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Zaś uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej (art. 44k ust. 2 i 3 ustawy).

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40397 )
Array ( [docId] => 40397 )