Nowe przepisy o kształceniu uczniów niepełnosprawnych od 1 września 2015 r.

Data: 24-08-2015 r.

Możliwość zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach integracyjnych to jedna z ważniejszych zmian wynikających z nowych przepisów o kształceniu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od nowego roku szkolnego dyrektorzy szkół muszą wziąć pod uwagę nowe regulacje, dostosowując je do wewnątrzszkolnych dokumentów.

Nowe regulacje dotyczące uczniów niepełnosprawnych w jednym rozporządzeniu

Nowe rozporządzenie zastępuje dwa dotychczas obowiązujące, ujednolicając zasady kształcenia wszystkich uczniów posiadających orzeczenia we wszystkich typach i rodzajach szkół. Podstawowe zadania szkoły w zakresie organizacji kształcenia tej grupy uczniów nie uległy zasadniczym zmianom – nowe zapisy doprecyzowują lub uzupełniają wcześniejsze regulacje. Konieczne jest zweryfikowanie dotychczasowych działań szkoły w tym obszarze, a niekiedy aktualizacja już funkcjonujących procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13 obszarów zmian

Główne zmiany dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych od 1 września dotyczą:

1)  Zastąpienia terminu „upośledzenie umysłowe” terminem „niepełnosprawność umysłowa”.
2)  Uzupełnienia katalogu placówek, w których organizuje się kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością o inne formy wychowania przedszkolnego.
3) Rozłącznego opisania zasad kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
4) Odrębnych  regulacji dotyczących katalogu szkół i placówek, w których mogą uczyć się uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym i niedostosowani społecznie.
5) Ujednolicenia zadań wszystkich jednostek systemu oświaty w zakresie zapewnienia wszystkim uczniom jednolitych standardów wsparcia.
6) Możliwości zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach integracyjnych.
7) Uzupełnienia przepisów o konieczność określenia zakresu i sposobu dostosowania programu wychowania przedszkolnego przy opracowywaniu IPET.
8) Podkreślenia zobowiązania szkoły do zapewnienia realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, we współpracy z rodzicami.
9) Wskazania określonych zajęć rewalidacyjnych.
10) Dodatkowego terminu opracowania IPET.
11) Powierzenia funkcji koordynatora zespołu wyłącznie osobie pracującej z uczniem.
12) Obowiązku dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej 2 razy w roku.
13) Zatrudnianie tzw. nauczycieli „wspomagających”.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37703 )
Array ( [docId] => 37703 )

Array ( [docId] => 37703 )