Nowe zasady unieważniania egzaminów oraz weryfikacji ocen

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 06-08-2014 r.

Od 2015 r. będzie obowiązywać nowa procedura unieważniania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego. Unieważnienie egzaminu lub sprawdzianu skutkuje uzyskaniem wyniku 0%.

Stwierdzona niesamodzielność pracy ucznia albo absolwenta będzie skutkowała unieważnieniem pracy egzaminacyjnej i ustaleniem przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku tej pracy jako 0%. W przypadku absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego, unieważnienie tego egzaminu skutkuje niezdaniem egzaminu maturalnego (absolwent nie uzyska świadectwa dojrzałości).

 

Projekt przewiduje także możliwość złożenia przez ucznia zdającego sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny wniosku o weryfikację sumy punktów przyznanej podczas sprawdzania ich pracy. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma przyznanych punktów zostanie podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki:

  1. sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe;
  2. egzaminu maturalnego oraz wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełnił wszystkie warunki uzyskania tego świadectwa, lub anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa lub zaświadczenie (gdy absolwent zdał egzamin przed 2005 r.) i wydaje nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa lub zaświadczenie.

Zdający będzie mógł także wnieść do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia do nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania ustnej części egzaminu maturalnego.

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35457 )
Array ( [docId] => 35457 )