Obowiązki szkoły w zakresie indywidualizacji kształcenia

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 27-04-2017 r.

Działania szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny mieć charakter spójnych, systemowych rozwiązań. Muszą łączyć cele wynikające z zadań szkoły i oceny jakości jej pracy, systematycznego rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oczekiwań rodziców, a także bieżących problemów.

Przepisy prawa zobowiązują do zapewnienia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunków edukacji wyrównujących ich szanse edukacyjne oraz gwarantujących wszystkim uczniom, w tym uczniom z niepełnosprawnością pełne włączenie w życie szkoły.

Wsparcie dla uczniów

 

Oznacza to, że każda placówka działająca w systemie edukacji powinna być odpowiednio przygotowana do udzielenia wsparcia swoim uczniom. Powinno się to odbywać poprzez:

1) przyjęcie odpowiednich regulacji w prawie wewnątrzszkolnym,

2) sprawdzone procedury postępowania,

3) praktyczne rozwiązania wykorzystujące zasoby szkoły i możliwości wsparcia zewnętrznego,

4) działania umożliwiające elastyczne reagowanie na specyficzne potrzeby konkretnego ucznia w indywidualnych przypadkach.

Zasadniczym aktem normatywnym gwarantującym prawa każdego dziecka i ucznia do zapewnienia im warunków edukacji odpowiednich do ich potrzeb i możliwości jest aktualnie ustawa o systemie oświaty. Od 1 września 2017 r. regulacje w tym zakresie będą wynikały również z ustawy Prawo oświatowe, do której przeniesiono część zapisów dotyczących organizacji kształcenia. Zgodnie z  zapisami  w tych dokumentach, system oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży:

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

2) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

3) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

4) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40302 )
Array ( [docId] => 40302 )