Od września 2015 r. miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka 4-letniego

Data: 07-01-2015 r.

O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach dla dzieci 4- i 5- letnich zadba gmina. Miejsce takie zostanie zorganizowane w przedszkolu publicznym lub niepublicznym, które zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne.

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 gmina powinna zapewniać zamieszkałym na jej obszarze dzieciom 5-letnim możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieciom 4-letnim możliwość realizowania wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2017 r. prawo do korzystania z edukacji przedszkolnej zostanie rozszerzone na dzieci 3-letnie.

Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom 5-letnim i 4-letnim miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, przystępując do otwartego konkursu, musi złożyć zobowiązanie o przestrzeganiu określonych warunków min.: przeprowadzeniu rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, pobieraniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższej niż opłaty ustalone przez radę gminy.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert wybrane przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu gminy dotacje na każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

Wszyscy rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach, lecz bez gwarancji, że dziecko zostanie do tego przedszkola przyjęte. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zgłoszonych podczas rekrutacji przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu i dziecko 5-letnie lub 4-letnie nie zostanie przyjęte do danego przedszkola, to:

  1. dyrektor powinien poinformować o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

  2. wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne miejsce spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizowania wychowania przedszkolnego.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36336 )
Array ( [docId] => 36336 )

Array ( [docId] => 36336 )