Okres nauczania indywidualnego w orzeczeniu poradni

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 19-11-2014 r.

Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu poradni psychologiczno–pedagogicznej. Poradnia wydaje orzeczenie na czas, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Nauczanie indywidualne realizuje się tylko przez okres wskazany w orzeczeniu. Celem takich zajęć jest indywidualna praca z uczniem, który ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć z zajęciach prowadzonych z klasą. Zajęcia z uczniem nauczanym indywidualnie prowadzone są wyłącznie w dniach nauki szkolnej. Nie prowadzi się ich w okresie ferii - nie powinny być przydzielane takie godziny na ten okres.

Orzeczenia wydawane są na czas określony - wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydaje lekarz na okres, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, nie krótszy jednak niż 30 dni. Zwyczajowo zatem poradnie wystawiają orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego do końca zajęć szkolnych. Również na taki okres przydzielane są przez organ prowadzący godziny na zajęcia indywidualne.

Zajęcia indywidualnego nauczania są to godziny realizowane w ramach pensum nauczyciela, w tym jako dopełnienie do pensum lub zwiększenie pensum. Mogą być również realizowane przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - jako godziny ponadwymiarowe.

Przydzielając nauczycielowi nauczanie indywidualne w ramach uzupełnienia etatu, należy uwzględniać również nieprzewidywalne przypadki zaprzestania realizacji takich zajęć w trakcie roku szkolnego.

Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36050 )
Array ( [docId] => 36050 )

Array ( [docId] => 36050 )