Od września 2015 r. stopnie można zastąpić ocenami opisowymi

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-07-2015 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty pozwala na zastąpienie stopni ocenami opisowymi na każdym etapie edukacji. Wdrożenie w szkole nowości oświatowych wymaga zamieszczenia odpowiedniego zapisu w statucie szkoły, ale nie jest obligatoryjne. Obowiązek oceniania opisowego jest przewidziany wyłącznie dla nauczycieli nauczania początkowego.

Nowości oświatowe, które wejdą w życie 1 września 2015 roku pozwalają na stosowanie oceniania opisowego na każdym etapie edukacyjnym począwszy od IV klasy szkoły podstawowej. Warunkiem wprowadzenia w szkole systemu oceniania opisowego jest zawarcie odpowiedniego zapisu w statucie szkoły (art. 44i ust. 4 ustawa o systemie oświaty). Ustawa o systemie oświaty nie nakłada jednak obowiązku zmiany systemu oceniania, a jedynie wprowadza taką możliwość.

Ocenianie opisowe nie jest obowiązkowe

Ustawa o systemie oświaty nie nakłada obowiązku stosowania oceniania opisowego – taki system oceniania jest obligatoryjny tylko dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dotyczy ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. W ocenianiu bieżącym stosuje się zasady określone w statucie placówki (art. 44i ust. 1 i 2 ustawa o systemie  oświaty).

Wchodzące w życie nowości oświatowe pozwalają na stosowanie ocen opisowych począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uwzględniając przy tym również oceny bieżące. Ten model oceniania będzie jednak dostępny dla nauczycieli tylko pod warunkiem zawarcia odpowiednich zapisów w statucie placówki. Oznacza to, że decyzję podejmują nauczyciele, gdyż zgodnie z regulacjami, to rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie (art. 42 ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

Ustawa o systemie oświaty nie nakłada na radę pedagogiczną obowiązku zmiany statutu w celu zmiany systemu oceniania stosowanego w szkole.

Oceny opisowe mają motywować uczniów

Celem umożliwienia stosowania oceniania opisowego na każdym etapie edukacji jest zwiększenie motywującej funkcji oceny. Ocena opisowa stwarza dla nauczycieli warunki do precyzyjnego wskazania uczniowi i jego rodzicom mocnych stron oraz obszarów, które wymagają włożenia większego wysiłku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37446 )
Array ( [docId] => 37446 )

Array ( [docId] => 37446 )