Rozwój ucznia uzdolnionego - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Data: 19-11-2012 r.

Zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym jest obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy. Za stworzenie warunków do właściwego diagnozowania i realizowania celów odpowiada dyrektor szkoły, który powinien organizować specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor szkoły odpowiada za powołanie zespołu, którego zadaniem będzie planowanie i koordynowanie pomocy dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia. Zespół powinien składać się z nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawców oraz specjalistów.

Jeżeli w placówce nie zatrudnia się specjalistów kompetentnych do udzielania tego rodzaju pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dyrektor powinien zadbać, by w planie rozwoju szkoły znalazły się szkolenia dla nauczycieli dzięki którym nauczyciele poznają zasady diagnozy i rozwoju ucznia uzdolnionego.

Do zadań zespołu należy ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz określenie form, sposobów oraz okresu w jakim będzie ona udzielana.

Indywidualne potrzeby uzdolnionego ucznia – dokumentacja

Organizacja rozwoju ucznia zdolnego wymaga założenia karty indywidualnych potrzeb, do której dyrektor szkoły wpisuje informacje o zakresie i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W szkole pomoc ta jest udzielana w formie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć specjalistycznych. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy w grupie nie większej niż 8 osób. Zajęcia rozwijające trwają 45 minut, natomiast zajęcia specjalistyczne nie dłużej niż 60 minut.

Dyrektor placówki zobligowany jest do bieżącego kontrolowania efektywności pomocy udzielanej uczniowi i oceny jego postępów. Na podstawie zebranej dokumentacji podejmowane są decyzje dotyczące dalszego rozwoju ucznia.

W przypadku przejścia lub przeniesienia ucznia do innej placówki, karta jest przekazywana jej dyrektorowi (za zgodą rodziców bądź za zgodą ucznia pełnoletniego).

 

Informacje zawarte w karacie będą służyły zespołowi ds. ucznia zdolnego w przypadku złożenia przez wychowawcę wniosku o indywidualny program lub tok nauki.

Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole powinna uwzględniać poziom rozwoju i zdolności uczniów. Zadaniem każdego nauczyciela, oprócz realizowania treści zawartych w podstawie programowej, jest rozpoznawanie uzdolnień ucznia i wspieranie w ich rozwijaniu. Wynika to bezpośrednio z rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie, oprócz nałożenia szczególnych obowiązków na grono pedagogiczne, obliguje dyrektora szkoły do zapewnienia nauczycielom oraz uczniom warunków do realizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niezbędne są więc zarówno zajęcia dla uczniów jak i szkolenia dla nauczycieli – np. kurs terapii pedagogicznej czy studia podyplomowe.

Organizacja rozwoju ucznia zdolnego pozwoli na osiągnięcie optymalnych rezultatów tylko pod warunkiem rzetelnego wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podstawa prawna:

  • art. 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29957 )
Array ( [docId] => 29957 )