Uczeń klasy programowo najwyższej też może zdawać egzamin poprawkowy

Data: 17-06-2013 r.

Wśród licznych wątpliwości dotyczących klasyfikacji rocznej pojawia się problem dotyczący egzaminu poprawkowego uczniów klas najwyższych programowo, np. trzeciej gimnazjum. Czy uczniowie ci mogą zdawać egzaminy poprawkowe? Jeśli tak, to warto zastanowić się na tym, jak będzie wyglądała rekrutacja ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej, który będzie zdawał egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu wakacji.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć (§ 21 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). Z zapisu tego wynika, że egzaminy poprawkowe mogą zdawać także uczniowie w klasach programowo najwyższych, a więc również uczniowie klasy trzeciej gimnazjum.

Egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu ferii

 

Termin egzaminu poprawkowego wymieniony jest w § 21 ust. 4, według którego egzamin poprawkowy wyznaczany jest przez dyrektora szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

Uczeń zdający egzamin poprawkowy ma dwie możliwości

Uczeń, który zda na ocenę pozytywną egzamin poprawkowy w sierpniu ma dwie możliwości i może:

  1. samodzielnie poszukiwać szkół ponadgimnazjalnych, które będą skłonne przyjąć ucznia do klasy pierwszej lub
  2. zwrócić się z prośbą do kuratorium oświaty o wskazanie szkół ponadgimnazjalnych, które dysponują wolnymi miejscami i do których uczeń ten może być przyjęty.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30025 )
Array ( [docId] => 30025 )