Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 11-05-2020 r.

Czy dodatek za wychowawstwo należy wypłacać za maj i czerwiec nauczycielom wychowawcom klas kończących szkołę w kwietniu

Odpowiedź:

Dodatek funkcyjny powinien być przyznawany na czas pełnienia określonej funkcji. Szczegółowe warunki wypłaty dodatku określa organ prowadzący.

Uzasadnienie:

Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu. Natomiast organ prowadzący dane szkoły i placówki oświatowe zobowiązany jest do ustalenia w drodze stosowanej uchwały:

  • wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych zasad ich przyznawania;

  • szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw;

  • wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia innych składników wynagrodzenia określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 KN, o ile nie zostały ustalone w ustawie lub odrębnych przepisach
    (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj:

Najczęściej dodatek przyznawany jest na okres pełnienia funkcji a zaprzestanie wypłaty tego dodatku następuje od miesiąca następującego po miesiącu, kiedy nauczyciel przestał ją sprawować.  

Ponadto właściwym do interpretacji zapisów regulaminu wynagradzania nauczycieli, obowiązującego w danej jednostce, jest organ prowadzący tę placówkę a zatem w razie wątpliwości należy zwrócić się do tego organu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze zm.) – art. 30 ust. 6.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) - §5.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41164 )
Array ( [docId] => 41164 )