Zapoznaj rodziców uczniów z warunkami oceny sprawdzianu szóstoklasisty

Data: 15-04-2013 r.

W ubiegłym roku szkolnym rodzice szóstoklasistów w szkole społecznej w R. mieli pretensje, że nie znają zasad dotyczących oceny sprawdzianu szóstoklasisty. W tym roku dyrektor szkoły wydał zarządzenie, aby na spotkaniu z rodzicami przedstawić warunki oceny i możliwości wglądu do sprawdzianu szóstoklasisty.

W klasie VI szkoły podstawowej - w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. sprawdzian jest obowiązkowy.

Kto sprawdza prace

Prac swoich uczniów nie mogą sprawdzać i oceniać nauczyciele z danej szkoły. Robią to egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, którzy zostali powołani przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wynik sprawdzianu szóstoklasisty ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje je wraz z zaświadczeniami o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wynik sprawdzianu szóstoklasisty

Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom. Jeżeli uczeń lub jego rodzice chcą zobaczyć, jakich odpowiedzi udzielił uczeń na zawarte w zestawie zadania, mogą złożyć w tej sprawie wniosek. Sprawdzona i oceniona praca jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 r. nr 83, poz. 562, ze zm.).

Krzysztof Bielski, dyrektor szkoły


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29980 )
Array ( [docId] => 29980 )