Zasady zwalniania uczniów z zajęć

Data: 22-07-2016 r.

Zwalnianie uczniów z niektórych zajęć z początkiem roku szkolnego, jak i w jego trakcie, może sprawiać problemy. Związane jest to nie tylko z uzyskaniem wymaganej dokumentacji, lecz także z późniejszą klasyfikacją uczniów. Sprawdź, jak prawidłowo zwalniać uczniów z zajęć.

Kiedy można zwolnić ucznia z zajęć

Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na:

 
 • stan zdrowia,
 • niepełnosprawność,
 • specyficzne trudności w uczeniu się,
 • posiadane kwalifikacje,
 • zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

Przepisy dopuszczają zwalnianie uczniów z takich zajęć jak:

 • wychowanie fizyczne,
 • drugi język obcy,
 • komputerowych,
 • informatyki,
 • nauki jazdy pojazdem silnikowym.

Uczeń ma także prawo do rezygnacji z zajęć, które nie są obowiązkowe, jak religia, etyka czy wychowanie do życia w rodzinie – także w ciągu roku szkolnego.

Na jakiej podstawie można zwolnić z zajęć

1) Wychowanie fizyczne – dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego jedynie na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wydanej przez lekarza. Istnieją 2 sposoby ograniczenia udziału ucznia w zajęciach WF: dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach WF, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń – wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, a także zwalnia ucznia z realizacji zajęć WF na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach – wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2) Drugi język obcy – dyrektor zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, ucznia z:

 • wadą słuchu,
 • głęboką dysleksją rozwojową,
 • afazją,
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

3) Zajęcia komputerowe/Informatyka – dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor na podstawie otrzymanego zaświadczenia.

4) Nauka jazdy pojazdem silnikowym – dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także: numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

Małgorzata Celuch, Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39243 )
Array ( [docId] => 39243 )