Zgodę na indywidualny tok nauki wyraża dyrektor szkoły

Data: 11-08-2014 r.

Decyzję o objęciu ucznia nauczaniem indywidualnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Organ prowadzący nie ma podstaw, aby odmówić finansowania zajęć i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły po wyrażeniu zgody na objęcie ucznia indywidualnym tokiem nauki ma obowiązek wyznaczenia nauczyciela – opiekuna, który obowiązki może wykonywać w ramach pensum lub w ramach godzin ponadwymiarowych. W drugim przypadku dla nauczycieli przewidziane jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Środki na ten cel powinny być przyznane przez organ prowadzący szkołę.

Dyrektor szkoły decyduje po zasięgnięciu opinii

Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na objęcie ucznia indywidualnym tokiem nauczania po zasięgnięciu opinii poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz rady rodziców (art. 66 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Przepisy dotyczące sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie wskazują, aby organ prowadzący szkołę mógł odmówić finansowania indywidualnego toku nauki, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli. Taka sytuacja ma miejsce wówczas gdy realizowanie przez ucznia zajęć przewidzianych w programie indywidualnego toku nauczania wymaga przydzielenia dla nauczycieli godzin ponadwymiarowych.

Wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących z uczniem

Przepisy prawa oświatowego nie przewidują dla nauczycieli pracujących z uczniami objętymi indywidualnym tokiem nauki dodatków lub innych szczególnych form wynagrodzenia. Praca z uczniem, którego dyrektor szkoły objął indywidualnym tokiem nauki wpisuje się w wypełnianie podstawowych obowiązków zawodowych, które dla nauczycieli przewiduje Karta Nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35497 )
Array ( [docId] => 35497 )

Array ( [docId] => 35497 )