Zmiany w ocenianiu uczniów wchodzą w życie 1 września 2015 r.

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 07-07-2015 r.

Od 1 września br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Wprowadza ono kilka istotnych zmian, m.in. zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, a nie – jak do tej pory – z całych zajęć. Od nowego roku szkolnego trzeba więc już zastosować nowe wytyczne.

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wprowadza następujące zmiany:

1) zwolnienie ucznia z wykonywania poszczególnych ćwiczeńna zajęciach wychowania fizycznego, a nie z całych zajęć, uczeń będzie musiał przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie,
2) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjne odnoszą się również do uczniów uczących się na wyższym niż I etapie edukacyjnym,
3) dyrektor będzie zasięgał opinii rady pedagogicznej przy określaniu warunków realizacji projektu edukacyjnego,
4) określenie, jakie funkcje spełnia ocenianie bieżące ucznia, tj. monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy,
5) ustalanie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych powinno się odbywać z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczności udziału w zajęciach oraz aktywności w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej,
6) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń,
7) sprawdzian wiadomości i umiejętności w związku ze stwierdzeniem, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie przepisami w przypadku zajęć z: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego – ma formę zadań praktycznych,
8) uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, gdy uzyska z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75,
9) spośród typów szkół ponadgimnazjalnych tylko zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące i technikum można ukończyć z wyróżnieniem, co ma potwierdzić, że szkoły policealnej nie można ukończyć z wyróżnieniem,
10)  rezygnacja z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej zachowania.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37448 )
Array ( [docId] => 37448 )

Array ( [docId] => 37448 )