Znieważenie nauczyciela nie może pozostać bez kary

Data: 19-07-2013 r.

W podręczniku, którego używa nauczycielka znalazł się obrażający ją wpis. Dyrekcja natychmiast zorganizowała apel, na którym wezwano sprawcę lub sprawców do przyznania się. Zagrożono, że karę poniosą wszyscy uczniowie. Wychowawcy przeprowadzili rozmowy z uczniami, zaplanowano spotkanie z policjantem.

Gdy dojdzie do znieważenia nauczyciela w czasie pełnienia obowiązków służbowych ma on prawo do ochrony takiej jak funkcjonariusz publiczny.

Nauczyciel ma ochronę jak funkcjonariusz publiczny

Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Ma więc prawo skorzystać z ochrony prawnej, gdy nastąpią:

 1. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 222 kk);
 2. czynna napaść (art. 223 kk);
 3. stosowanie groźby lub przemocy ( art. 224 kk);
 4. znieważenie (art. 226 kk).

Znieważenie należy zgłosić dyrektorowi

Nauczyciel, który poczuł się dotknięty obelgami powinien zgłosić sprawę dyrektorowi szkoły, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań. Do dyrektora szkoły należy poinformowanie organu prowadzącego o zdarzeniu .

Dyrektor nie prowadzi dochodzenia w szkole

Jeśli sprawca lub sprawcy czynu nie ujawnili się, prowadzenie dochodzenia w tej sprawie nie należy do pracowników szkoły. Zadaniem dyrektora i nauczycieli jest podjęcie odpowiednich działań wychowawczych, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Można w tym celu:

 1. poinformować uczniów o naganności czynu i grożących konsekwencjach,
 2. przypomnieć o normach i zasadach obowiązujących w szkole oraz konsekwencje za postępowanie niezgodnie z nimi, odwołując się do statutu szkoły,
 3. poinformować uczniów i rodziców o działaniach, jakie podjęte zostały w tej sprawie,
 4. zaprosić do szkoły przedstawiciela policji, który omówi kwestie prawne dotyczące ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
 5. odwołać zabawę szkolną aż do wyjaśnienia sprawy, ale wstrzymać się od obciążania odpowiedzialnością za czyn uczniów całej szkoły.

 

Odpowiedzialność powinien ponieść tylko sprawca

Za określony czyn odpowiedzieć powinien tylko ten uczeń, który się go dopuścił. Obciążanie całej szkoły konsekwencjami za niewłaściwe zachowanie jednego ucznia jest błędem. W takim przypadku kara nie spełni swojej funkcji w stosunku do ucznia, który przewinił zaś u pozostałych wywoła poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. stosowane w szkole kary powinny być zgodne z przyjętymi w statucie zapisami.

Uczniowie muszą znać konsekwencje przekraczania prawa

O prawie nauczyciela do obrony powinni wiedzieć nie tylko nauczyciele. Trzeba o tym informować także uczniów i rodziców, przestrzegając ich jednocześnie przed konsekwencjami, jakie grożą za naruszenie praw nauczycieli.

Podstawa prawna:

 • Art. 7 ust. 2 pkt 4 i pkt 6, art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, ze zm.),
 • art. 222, art. 223, art. 224, art. 226 ustawy z 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624, ze. zm.).

Bożena Winczewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30046 )
Array ( [docId] => 30046 )