Zwolnienie z drugiego języka obcego w szkole

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 19-11-2014 r.

Dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Zwolnienie może dotyczyć ucznia z:

 
  • wadą słuchu,
  • głęboką dysleksją rozwojową,
  • afazją,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
  • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Podstawą decyzji o zwolnieniu powinien być pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

Przykład procedury postępowania:

Krok 1. Rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek wraz z opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Krok 2. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.

Krok 3. Wychowawca ucznia odbiera decyzję i przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia oraz nauczycielowi uczącemu języka obcego, z nauki którego uczeń został zwolniony.

Krok 4. Nauczyciel uczący języka obcego, z nauki którego uczeń został zwolniony, odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania ucznia.

Krok 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Krok 6. W przypadku decyzji odmownej  rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do kuratorium oświaty w ……………………….. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Krok 7. Uczeń zwolniony z nauki drugiego języka obcego ma obowiązek przebywać podczas trwania tych zajęć w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36052 )
Array ( [docId] => 36052 )