Negatywna ocena pracy z powodu zwolnienia lekarskiego

Data: 31-05-2015 r.

Dokonując oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły kieruje się przede wszystkim kryteriami wskazanymi w Karcie Nauczyciela. Samo przebywanie nauczyciela na zwolnieniu lekarskim nie powinno stanowić podstawy do ustalenia negatywnej oceny pracy – w takiej sytuacji nauczycielowi przysługuje prawo do odwołania.

Kryteria zastosowane przez dyrektora szkoły zastosowane podczas oceny pracy nauczyciela muszą mieć charakter obiektywny i odnosić się do stopnia realizacji zadań określonych w Karcie Nauczyciela oraz zadań statutowych szkoły. Usprawiedliwiona nieobecność związana z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim nie powinna stanowić podstawy do ustalenia negatywnej oceny pracy, jeżeli w ramach wykonywania obowiązków zawodowych nauczyciel rzetelnie wywiązywał się z zadań przewidzianych w Karcie Nauczyciela, a dyrektor szkoły stosuje się do kryteriów oceny wymienionych w §2 ust. 8 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Negatywna ocena oznacza dla nauczycieli rozwiązanie stosunku pracy

 

Ustalenie negatywnej oceny pracy oznacza dla nauczycieli rozwiązanie stosunku z mocy prawa (art. 26 ust. 1 pkt 5 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły nie może jednak wręczyć oświadczenia o rozwiązaniu wraz z informacją o ustalonej ocenie, ponieważ Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli prawo do złożenia w ciągu 14 dni od otrzymania oceny odwołania (art. 6a ust. 9 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Odwołanie od negatywnej oceny pracy

Odwołanie nauczyciela jest rozpatrywane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, który powołuje zespół powołany przez ten organ. Zespół może podtrzymać kwestionowaną ocenę lub ustalić nową (§6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela).

Nauczyciel powinien wskazać, że dokonana przez dyrektora szkoły ocena nie odnosi się do jakości wykonywania obowiązków, ale jest związana z faktem usprawiedliwionych chorobą nieobecności. Szczególnie ważne dla nauczycieli jest wskazanie, że w okresach pełnej zdolności do pracy zadania przewidziane przez Kartę Nauczyciela były realizowane w sposób rzetelny i nie budzący zastrzeżeń dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rodziców oraz uczniów.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37248 )
Array ( [docId] => 37248 )