Dzień Edukacji Narodowej to czas nagradzania nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 25-08-2015 r.

Szczegółowe zasady i warunki przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli określa organ prowadzący w stosownej uchwale. We wrześniu dyrektor powinien przedstawić je na zebraniu z nauczycielami.

Przykładowa procedura przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela

Krok 1: Na pierwszym zebraniu rady pedagogicznej dyrektor przypomina zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród. Należy się przy tym odwołać do obowiązujących przepisów, tj. uchwały organu prowadzącego.

Krok 2: W widocznym miejscu w przedszkolu należy wywiesić wszystkie ważne informacje dotyczące trybu i kryteriów przyznawania nagród. O nagrody mogą bowiem wnioskować nauczyciele, członkowie związków zawodowych i inne podmioty. Muszą mieć zatem świadomość warunków, jakie należy spełnić.

Krok 3: Spośród nauczycieli dyrektor wybiera tych, którzy spełniają wymogi formalne, określone w uchwale organu prowadzącego.

Krok 4: Dyrektor ustala, jakimi środkami finansowymi na nagrody dysponuje oraz w jakiej wysokości ustali nagrody (w zależności od liczby osób, które chce nagrodzić).

Krok 5: Dyrektor wybiera kandydatów do nagród pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych, określonych w uchwale organu prowadzącego.

Krok 6: Dyrektor przedstawia do opinii radzie pedagogicznej i radzie przedszkola wnioski kandydatów do nagród.

Krok 7: Dyrektor przedstawia do opinii związków zawodowych funkcjonujących w przedszkole wnioski kandydatów do nagród.

Krok 8: W przypadku nagrody dyrektora przedszkola informuje się na piśmie nauczycieli o przyznanych im nagrodach (kopię pisma umieszcza się w teczce osobowej nauczyciela). W przypadku nagrody organu prowadzącego dyrektor składa wniosek o nagrodę dla nauczyciela do organu prowadzącego w terminie i miejscu określonych przez ten organ.

Krok 9: W Dniu Edukacji Narodowej dyrektor wręcza osobiście nauczycielom nagrody wraz z dyplomami.

W przedszkolach niepublicznych

Opisane zasady nie dotyczą nauczycieli pracujących w przedszkolach niepublicznych.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37706 )
Array ( [docId] => 37706 )

Array ( [docId] => 37706 )