Nauczyciel zapłaci za prywatne rozmowy

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Patryk Kuzior
Data: 22-04-2015 r.

Nauczycielowi, który pomimo braku zgody dyrektora, wykonuje prywatne połączenia ze służbowego telefonu, grozi odpowiedzialność materialna i porządkowa. Dyrektor może obciążyć go kosztami rozmów, wymierzyć mu karę upomnienia lub nagany.

U niektórych pracodawców funkcjonują wewnętrzne regulacje lub zwyczaj,że pracownicy, na podstawie bilingów zobowiązani są wykazać rozmowy służbowe i prywatne i pokryć ich koszty. Formalnie pracodawca nie podpisuje z pracownikiem żadnej umowy, ale wola stron jest w tym wypadku zgodna. W niektórych zakładach jednak korzystanie w celach prywatnych z telefonów służbowych jest niedopuszczalne. Wówczas korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych może być potraktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych, w tym poszanowania dla mienia pracodawcy.

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika zapłaty za prywatne rozmowy, które wykonał na rachunek przełożonego. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi za nią odpowiedzialność materialną. Odpowiedzialność ponosi w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Pracodawca może żądać od pracownika wyrównania straty, jaką spowodował dla pracodawcy swoimi prywatnymi rozmowami telefonicznymi.

Niezależnie od odpowiedzialności majątkowej, która sprowadzać się będzie do zapłaty za rozmowy prywatne, wobec pracownika można zastosować karę porządkową. Pracodawca może stosować karę upomnienia albo karę nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika:

  • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,

  • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • przepisów przeciwpożarowych, a także

  • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zapamiętaj!

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Ponadto kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37008 )
Array ( [docId] => 37008 )

Array ( [docId] => 37008 )