Obliczanie ekwiwalentu za urlop nauczyciela w 2013 r.

Kategoria: Płace i finanse
Data: 02-07-2013 r.

Większość nauczycieli zatrudnionych do końca czerwca nie miało możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie trwania zatrudnienia. Takim pracownikom należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.Najwięcej trudności, przy obliczaniu jego wysokości, sprawia wliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela należy zastosować takie same zasady, jak przy obliczeniu wynagrodzenia urlopowego. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się bowiem wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.

 

Składniki wynagrodzenia wliczane do ekwiwalentu


W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:
  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w święto,
  • dodatek za uciążliwość pracy,
  • jednorazowy dodatek uzupełniający

Nie uwzględnia się natomiast m.in. czasu gotowości do pracy, czasu urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, a także czasu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Sposób wliczenia dodatku funkcyjnego


Jeżeli okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego obejmował cały rok szkolny, dodatek ten należy wliczyć do ekwiwalentu za urlop, tak jak wynagrodzenie zasadnicze - w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty ekwiwalentu. Jeżeli okres ten był krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia uprawniające do dodatku funkcyjnego. Następnie uzyskaną w ten sposób kwotę należy podzielić przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

Obliczając ekwiwalent za urlop, należy zawsze uwzględnić w nim dodatek uzupełniający wypłacony za poprzedni rok kalendarzowy w wysokości 1/12 tego dodatku, choćby w roku, za który dodatek został wypłacony, nauczyciel nie był zatrudniony przez pełne 12 miesięcy.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa

W przypadku obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa należy pomnożyć przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego, wówczas należy pomnożyć liczbę godzin z tego okresu przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wypłaty ekwiwalentu.

Obliczanie wysokości ekwiwalentu za urlop

Aby prawidłowo obliczyć wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy zsumować wynagrodzenie, które uwzględnia się w podstawie obliczenia ekwiwalentu za urlop. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki (motywacyjny, za wysługę lat, za warunki pracy, za uciążliwość pracy) uwzględnia się w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty ekwiwalentu. Dodatek funkcyjny wlicza się w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty ekwiwalentu albo uśrednia poprzez zsumowanie otrzymanego dodatku za cały okres pełnienia danej funkcji. Uzyskany wynik należy podzielić przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy oraz za pracę w święto sumuje się, a następni dzieli przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30378 )
Array ( [docId] => 30378 )