Dodatek funkcyjny dla nauczyciela oddzielnie za każde stanowisko

Kategoria: Płace i finanse
Data: 25-04-2013 r.

Dodatek funkcyjny wypłacany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Zaprzestanie wypłaty dodatku powinno nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków.

Jednym ze składników płacy nauczyciela jest dodatek funkcyjny. Dodatek ten nie jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia, a prawo do niego związane jest z wykonywaną przez nauczyciela funkcją. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono np. sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję czy zajmowane stanowisko, niezależnie od tego, ile stanowisk piastuje lub funkcji sprawuje.

 

Szczegółowe warunki przyznawania dodatków funkcyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa regulamin - uchwalany w drodze aktu prawa miejscowego. W przypadku szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej, przyznawanie dodatków określają odpowiednie akty wykonawcze.

Dodatek funkcyjny powinien być wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji. Niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym oraz tego, czy nauczyciel pracuje w placówce feryjnej, czy nieferyjnej. Zaprzestanie wypłaty dodatku powinno natomiast nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzoną mu funkcją.

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.).
  • § 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., nr 22, poz. 181 ze zm.).

Patryk Kuzior, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30361 )
Array ( [docId] => 30361 )