Wcześniejsza nagroda jubileuszowa w związku z odejściem na emeryturę

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Michał Kowalski
Data: 31-05-2016 r.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Możliwość wcześniejszego otrzymania nagrody jubileuszowej wiąże z faktem rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Jednak aby nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej, pomiędzy dniem rozwiązania stosunku pracy a dniem nabycia prawa do tej nagrody musi upłynąć mniej niż rok.

Wcześniejsza nagroda jubileuszowa tylko w określonych przypadkach

Prawo do wcześniejszej nagrody jubileuszowej dotyczy wyłącznie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że nagrody nie wypłaca się nauczycielom, którym w dniu rozwiązania stosunku pracy brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia tego prawa, lecz stosunek pracy jest rozwiązywany z innych przyczyn.

Dzień nabycia prawa do nagrody

Za dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej uważa się dzień bezpośrednio poprzedzający dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie (uchwała Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r. I PZP 16/91).

Przykład:

Przykład

Jeżeli nauczyciel rozpoczął pracę przykładowo w dniu 1 września 1986 r. to prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy nabywa w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Jeżeli nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 31 sierpnia 2017 r., wówczas najwcześniejszym dniem rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę może być 1 września 2016 r. Aby doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy w tym dniu, należy zawrzeć z pracodawcą porozumienie rozwiązujące stosunek pracy.

Wypłata nagrody – w dniu ustania zatrudnienia

Należy pamiętać, że dokonanie wypłaty w terminie innym niż data rozwiązania umowy o pracę stanowi naruszenie przepisów. W związku z powyższym nauczyciel, który nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej 31 sierpnia 2017 r., ma prawo otrzymać tę nagrodę 1 września 2016 r. gdyż w tej dacie umowa zostanie rozwiązana. Z uwagi na to, że w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej stron nie będzie już łączył stosunek pracy, za podstawę naliczenia nagrody jubileuszowej należy przyjąć wynagrodzenie otrzymywane przez nauczyciela w dniu wypłaty.

Orzecznictwo:

  • Uchwała Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91).
Michał Kowalski, radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39048 )
Array ( [docId] => 39048 )

Array ( [docId] => 39048 )