Zaległe opłaty za przedszkole podlegają egzekucji sądowej

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Michał Kowalski
Data: 26-01-2016 r.

W razie powstania zaległości w opłatach za uczęszczanie dziecka do przedszkola organ prowadzący może wytoczyć powództwo przeciw rodzicom, a następnie skierować sprawę do komornika. Wszczęcie procedury sądowej warto poprzedzić wezwaniem do dobrowolnej zapłaty zaległości.

Opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola oraz za wyżywienie nie mają charakteru daniny publicznoprawnej (takiej jak np. podatki), lecz raczej zapłaty za swoistą usługę. Z tego względu powinny być dochodzone na drodze cywilnoprawnej. Wierzycielem z tytułu zaległych opłat nie jest przedszkole, lecz gmina jako organ prowadzący. Przedszkole nie ma bowiem zdolności prawnej.

Obowiązki dyrektora przedszkola

Obowiązkiem dyrektora jako osoby kierującej przedszkolem samorządowym jest terminowe pobieranie opłat przedszkolnych, kierowanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty, ale także podejmowanie czynności zmierzających do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji. Niewykonanie jednego z tych obowiązków stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tym celu procedurę egzekwowania zaległości z tytułu opłat przedszkolnych warto uregulować w statucie przedszkola bądź w odrębnym zarządzeniu dyrektora przedszkola.

Najpierw wezwanie do zapłaty

Po powstaniu zaległości w pierwszym kroku warto skierować do dłużników pisemne wezwanie do zapłaty z żądaniem spłaty zaległości w terminie określonym w wezwaniu. Wezwanie wysyła dyrektor przedszkola, który na podstawie stosownego pełnomocnictwa działa w imieniu organu prowadzącego jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy. Na kwotę zaległości składa się suma niezapłaconych opłat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tych opłat, liczonymi od dnia następującego po terminie płatności.

W przypadku braku wpłaty – wytoczenie powództwa

W razie braku dobrowolnej spłaty kolejnym krokiem powinno być wytoczenie powództwa przeciwko rodzicom wychowanka, o czym po upływie terminu wyznaczonego w wez­waniu (z uwzględnieniem czasu niezbędnego na doręczenie korespondencji) dyrektor powinien poinformować organ prowadzący – na piśmie bądź w inny sposób, w zależności od zapisów procedury wewnętrznej. Powództwo należy skierować przed sąd rejonowy wydział cywilny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużników. Powodem będzie zawsze organ prowadzący.

Po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku bądź nakazu zapłaty, w którym sąd zasądzi zaległą kwotę (wraz z odsetkami i kosztami procesu) na rzecz gminy, należy złożyć do tego samego sądu wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności i doręczenie odpisu orzeczenia z klauzulą.

Po otrzymaniu orzeczenia z klauzulą (tzw. tytułu wykonawczego) konieczne jest skierowanie sprawy do egzekucji sądowej. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do komornika sądowego, w którym należy przede wszystkim określić rodzaj egzekucji (np. z rachunku bankowego, zwrotu PIT, wynagrodzenia za pracę itp.). Do wniosku należy załączyć tytuł wykonawczy. Komornik ma za zadanie wyegzekwować zasądzoną kwotę wraz z kosztami egzekucji.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38470 )
Array ( [docId] => 38470 )

Array ( [docId] => 38470 )