Szanse na odzyskanie nieprawidłowo wypłaconej trzynastki są niewielkie

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 20-01-2016 r.

Niejednokrotnie wskutek pomyłki wypłacona nauczycielom lub innym pracownikom trzynastka może okazać się nienależna. W przypadku nienależnego przyznania świadczenia dyrektor przedszkola lub szkoły ma prawo żądać zwrotu świadczenia od pracownika. W praktyce jednak odzyskanie środków może okazać się trudne.

Żądanie zwrotu błędnie wypłaconej trzynastki będzie bezzasadne, jeżeli pracownik wykaże zużycie lub utratę tego świadczenia skutkujące ustaniem stanu wzbogacenia (zużycie konsumpcyjne), chyba że dyrektor przedszkola lub szkoły udowodni, iż pracownik powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

O zwrot wypłaconych środków należy wystąpić jak najszybciej

Szanse na odzyskanie błędnie wypłaconej trzynastki są niewielkie i maleją wraz z upływem czasu. Dlatego, aby uniknąć postępowania sądowego, warto próbować załatwić sprawę w drodze polubownej. Jeśli pracownik odmawia zwrotu, dyrektor przedszkola, by odzyskać nienależnie wypłacone świadczenie z ZFŚS, powinien wytoczyć powództwo przeciwko osobie, która pobrała świadczenie, żądając zasądzenia kwoty tego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami.

Błędna wypłata trzynastki to naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dyrektor przedszkola publicznego lub publicznej szkoły, który przyznaje pracownikowi trzynastkę, mimo że pracownik ten nie ma do niej prawa z przyczyn wymienionych w ustawie, narusza w ten sposób dyscyplinę finansów publicznych. W takiej sytuacji dyrektor przedszkola lub szkoły może zostać ukarany karą:

  • upomnienia,
  • naganą,
  • karą pieniężną w wysokości od 0,25 do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego),
  • zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od 1 roku do 5 lat.

Dyrektor przedszkola bądź szkoły nie poniesie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli stopień szkodliwości uznany zostanie za znikomy. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem okoliczności, wagi naruszonych obowiązków oraz skutków, jakie pociągnęło za sobą naruszenie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38432 )
Array ( [docId] => 38432 )

Array ( [docId] => 38432 )