Dyrektor placówki feryjnej nie musi składać wniosku o urlop wypoczynkowy

Data: 29-07-2013 r.

Dyrektor placówki feryjnej nie musi składać wniosku o urlop wypoczynkowy do organu prowadzącego. Urlop ten przysługuje mu bowiem z mocy ustawy w trakcie trwania ferii zimowych i letnich. Jeżeli dyrektor w ciągu roku szkolnego nie wykorzysta co najmniej 8 tygodni urlopu, to będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o urlop uzupełniający.

Organ prowadzący szkoły feryjnej nie udziela dyrektorowi urlopu wypoczynkowego. O czasie trwania oraz o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego dyrektora będącego nauczycielem w szkołach feryjnych przesądza Karta Nauczyciela. Urlop uzupełniający w czasie roku szkolnego przysługuje dyrektorowi szkoły jeżeli nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych m.in. z powodu wykonywania prac związanych z pełnioną funkcja, jeżeli prace te zlecił mu organ prowadzący lub na których wykonywanie organ prowadzący wyraził zgodę.

Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w czasie ferii – tylko w szczególnych przypadkach

Karta Nauczyciela zawiera zamknięty katalog powodów nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez dyrektora placówki feryjnej, w okresie ferii szkolnych, które uprawniają do urlopu uzupełniającego w ciągu roku szkolnego. Dyrektorowi takiej placówki przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:

 1. niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
 2. urlopu macierzyńskiego,
 3. dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 4. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 5. dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 6. urlopu ojcowskiego,
 7. urlopu rodzicielskiego,
 8. odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego,
 9. wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący,
 10. prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

Praca podczas urlopu wypoczynkowego (ferii) – nie dłużej niż 7 dni

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość odwołania nauczyciela z urlopu wypoczynkowego, ale wyłącznie w celach określonych w tej ustawie i na nie więcej niż 7 dni łącznie w okresie ferii zimowych i letnich. W trakcie urlopu można zobowiązać nauczyciela do

 1. przeprowadzania egzaminów;
 2. prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
 3. opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Odnosi się to także do dyrektora placówki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30592 )
Array ( [docId] => 30592 )