Ekwiwalent niewykorzystany urlop nauczyciela przedszkola oblicza się tak, jak wynagrodzenie urlopowe

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 12-04-2016 r.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli przedszkoli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie przez 21 dni. Zasady obliczania miesięcznego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia urlopowego przedstawiono poniżej.

Dyrektor przedszkola ustala wysokość przysługującego nauczycielowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, mnożąc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu.

Procedura obliczania wysokości wynagrodzenia urlopowego/wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela placówki nieferyjnej

 

czynność

uwagi

1.

Zsumowanie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wynagrodzenia urlopowego/ekwiwalentu za urlop

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki motywacyjny, za wysługę lat, za warunki i uciążliwość pracy – w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia/ekwiwalentu

Dodatek funkcyjny – wliczany albo w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty ekwiwalentu, albo mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania związane z przyznanym dodatkiem. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu

Dodatek uzupełniający – wliczany w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za poprzedni rok

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – wliczane w wysokości uśrednionego wynagrodzenia z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzenia/ekwiwalentu

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, zajęcia w dni wolne od pracy i za pracę w święto – zsumowane i podzielone przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty wynagrodzenia/ekwiwalentu

2.

Otrzymany wynik należy podzielić przez 21

Uzyskany wynik stanowi wysokość wynagrodzenia za jeden dzień urlopu wypoczynkowego/ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego

3.

Ustaloną wysokość wynagrodzenia przysługującego za jeden dzień urlopu wypoczynkowego/ekwiwalentu za niewykorzystany urlop mnoży się przez liczbę dni urlopu

Ekwiwalent za niewykorzystany urlopu należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy

Ekwiwalent – tylko  razie ustania zatrudnienia

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się w razie ustania zatrudnienia, jeżeli nauczyciel nie wykorzystał do tego czasu należnego urlopu. Prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu wyłącznie w sytuacji rozwiązania stosunku pracy.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Zasadą jest wykorzystywanie urlopu w naturze. Jedynie w określonych przypadkach przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop (…). Przysługuje on w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Prawo do ekwiwalentu powstaje więc w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Do tego bowiem momentu przysługuje urlop, a nie jego ekwiwalent (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 listopada 2009 r., sygn. I OSK 56/09).

Nie dopuszcza się sytuacji, w której nauczycielowi wypłacony będzie ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy, w związku z tym, że dyrektor nie widzi możliwości udzielenia go do końca września roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nauczyciel nabył prawo do tego urlopu.

Orzecznictwo:
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 listopada 2009 r., sygn. I OSK 56/09

Agnieszka Kosiarz, specjalistka prawa oświatowego i Dariusz Dwojewski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38855 )
Array ( [docId] => 38855 )