Urlop zdrowotny nauczyciela po przepracowaniu 7 lat przed urlopem

Data: 20-02-2015 r.

O urlop zdrowotny nauczyciela można ubiegać się po przepracowaniu 7 lat w pełnym wymiarze czasu pracy – okres ten ma przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu. Jeżeli nauczyciel przepracował siedem lat na pełen etat, ale przed urlopem wymiar czasu pracy był mniejszy, dyrektor szkoły może odmówić udzielenia tego urlopu.

Karta Nauczyciela wskazuje, że dyrektor szkoły udziela pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 7 lat w pełnym wymiarze godzin (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Ustawa nie precyzuje jednak, czy okres 7 lat musi bezpośrednio poprzedzać datę udzielenia urlopu dla nauczycieli, czy uwzględnia się również zatrudnienie w latach wcześniejszych, nawet jeżeli później nastąpiło ograniczenie etatu lub wystąpiła przerwa w zatrudnieniu w szkole.

Powyższe wątpliwości zostały rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy  w wyroku z dnia 20 maja 2014 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela – bezpośrednio po przepracowaniu 7 lat

Dyrektor szkoły udziela urlopu zdrowotnego dla nauczycieli po 7 latach nieprzerwanej pracy w pełnym wymiarze godzin. Oznacza to, że dyrektor szkoły może odmówić jego udzielenia nauczycielowi, który posiada siedmioletni staż pracy w szkole, ale nie było to zatrudnienie nieprzerwane bezpośrednio przed datą wystąpienia z wnioskiem o urlop zdrowotny nauczyciela. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z  20 maja 2014 r. (I PK 28/13). Orzeczenie stanowi podtrzymanie stanowiska wyrażonego w wyroku z 13 grudnia 2012 r., II (PK 137/12).

Kryteria uprawniające do urlopu zdrowotnego określa Karta Nauczyciela

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia jest przewidziany dla nauczycieli, którzy:

  • są zatrudnieni w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • przepracowali w szkole co najmniej 78 lat, a okres ten przypada bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia,
  • od dnia zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego upłynął co najmniej rok pracy,
  • nie nabyli prawa do emerytury,
  • nie wykorzystali łącznie 3 lat urlopu zdrowotnego w ciągu całego okresu zatrudnienia w szkole.

(art. 73 Karta Nauczyciela)

Przed udzieleniem pierwszego bądź kolejnego urlopu zdrowotnego nauczyciela dyrektor szkoły musi zweryfikować, czy nauczyciel spełnia wymienione warunki.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 2014 r. (I PK 28/13)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36602 )
Array ( [docId] => 36602 )

Array ( [docId] => 36602 )