Urlopy wypoczynkowe nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 19-11-2017 r.

Nowelizacja Karty Nauczyciela rozwiązuje problem sposobu udzielania urlopu nauczycielowi, który jest zatrudniony jednocześnie w szkole feryjnej i placówce nieferyjnej. Obecnie taki sposób zatrudnienia nauczyciela rodzi poważny problem w zakresie korzystania z urlopu wypoczynkowego.

W placówce nieferyjnej nauczyciel ma prawo do urlopu w wymiarze i czasie trwania ferii zimowych i letnich, zaś w nieferyjnej – w wymiarze 35 dni roboczych, z których zgodnie z planem urlopów może korzystać w dowolnym momencie w roku szkolnego. Różnice w zasadach udzielania urlopów stają się problemem, kiedy nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w placówce nieferyjnej i feryjnej – np. w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej.

 

Obecnie, aby rozwiązać ten problem, nauczycieli zatrudnia się na podstawie dwóch stosunków pracy, gdyż wówczas wszelkie uprawnienia, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, ustala się odrębnie.

Praca w szkole i przedszkolu – jedna umowa…

Kwestia dopuszczalności pozostawania przez pracownika w kilku stosunkach pracy z jednym pracodawcą nie została wprost uregulowana w przepisach prawa pracy.Trzeba jednak zauważyć, z orzecznictwem Sądu Najwyższego z tym samym pracodawcą w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju pracownik powinien pozostawać tylko w jednym stosunku pracy – może łączyć go z nim tylko jedna umowa (wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 1981 r., II URN 186/80). Wyjątkiem są sytuacje, kiedy w ramach drugiej umowy o pracę pracownik ma wykonywać pracę innego rodzaju.

Wydaje się, że w opisanej sytuacji inny rodzaj pracy w szkole i przedszkolu, a zwłaszcza odrębne regulacje dotyczące zasad udzielania urlopu uzasadniają zawarcie dwóch z nauczycielem dwóch umów o pracę. Ponadto, jak zauważono wcześniej, tylko takie rozwiązanie umożliwia udzielanie nauczycielom urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami, tj. w czasie ferii w szkole i w czasie ustalonym w planie urlopów w przedszkolu.

 … i jasne zasady udzielania urlopu

Nowe przepisy precyzują, że nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela placówki, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin, a w przypadku realizowania w tych placówkach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej (art. 64 ust. 3a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Przykład:

Nauczyciel, który realizuje godziny zarówno w szkole podstawowej, jak i w oddziałach przedszkolnych, ma dwie odrębne umowy o pracę. Z każdej z tych umów przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego na odmiennych zasadach. Po zmianach będzie mógł kontynuować zatrudnienie na podstawie niezależnych umów. W tym przypadku nie znajdzie zastosowania opisana zmiana, gdyż dotyczy ona jedynie nauczycieli realizujących w ramach jednej umowy zajęcia w placówce feryjnej i nieferyjnej.

Przykład:

Nauczycielka zatrudniona przez mianowanie, pracująca w pełnym wymiarze godzin 18/18 tygodniowo, ma prowadzić dodatkowo zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Ponieważ są to zajęcia o dwóch różnych pensum (18/18 – nauczyciel kształcenia zintegrowanego i 4/22 – indywidualnego, rocznego przygotowania przedszkolnego), należy ustalić pensum łączone. Etat może być realizowany w ramach jednej umowy. Przysługuje jej prawo do urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela szkoły feryjnej, gdyż w niej realizuje więcej godzin.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40766 )
Array ( [docId] => 40766 )