Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 10-02-2021 r.

Pedagogowi szkolnemu nie zapłacono za godziny ponadwymiarowe za grudzień, nie poinformowano go, że za nie dostanie pieniędzy, czy pedagog w ramach pensum ma obowiązek prowadzić zajęcia specjalistyczne, które do tej pory były w ramach godzin ponadwymiarowych.

Odpowiedź:

To zależy od tego, czy godziny ponadwymiarowe w okresie kształcenia zdalnego zostały faktycznie zrealizowane. Jeżeli tak – nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za nie.

Uzasadnienie:

Zasady pracy zdalnej nauczycieli reguluje także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 KN. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Dyrektor jednostki systemu oświaty, uwzględniając:

  • ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów),

  • realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, lub

  • możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

–może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty działalności opiekuńczo-wychowawczej. Zajęcia te nauczyciel realizuje w ramach pensum lub dodatkowo także w ramach godzin ponadwymiarowych. Dyrektor w tym przypadku na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań, mając na uwadze, że zajęcia te realizuje w ramach obowiązującego go pensum a powyżej tego wymiaru – w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zapamiętaj!

Oznacza to, że jeżeli w ramach pracy zdalnej nauczyciel faktycznie wypracowuje godziny ponadwymiarowe to ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za ich realizację. Przy czym, zgodnie z powyższymi przepisami, to pracodawca ustala zasady zaliczania zrealizowanych przez nauczyciela zajęć do pensum i godzin ponadwymiarowych. Nauczyciel zaś powinien wykazać/udokumentować realizację nadgodzin. Jeżeli godziny te zostały zrealizowane i są na to dowody to nie ma podstaw by odmówić nauczycielowi dodatkowego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - § 7.

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - art. 35 ust. 2.

 

Agnieszka Rumik-Smolarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41251 )
Array ( [docId] => 41251 )