3 najpopularniejsze momenty powstania przychodu

Kategoria: CIT
Autor: Tomasz Krywan
Data: 07-06-2016 r.

Z punktu widzenia opodatkowania przychodów podlegających opodatkowaniu fundamentalne znaczenie ma moment ich rozpoznania. To bowiem on decyduje o tym kiedy (w ramach jakiego miesiąca i roku) należy opodatkować te przychody.

Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Wyjątki od powyższej zasady określają przepisy art. 14 ust. 1e-1l ustawy o PIT oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT.

 
  1. Wydanie rzeczy

W przypadku sprzedaży (oraz innych form odpłatnego zbycia) rzeczy przychód powstaje z chwilą ich wydania (zob. art. 14 ust. 1c ustawy o PIT). Wydanie odpłatnie zbywanych rzeczy wiąże się zatem z obowiązkiem wykazania przychodu (bez względu na to, czy sprzedaż została udokumentowana fakturą).

Przez wydanie rzeczy rozumie się przede wszystkim przeniesienie posiadania tej rzeczy, tj. przejęcie fizycznego władztwa nad rzeczą. Do wydania towarów dojść może także na skutek wydania dokumentów albo środków umożliwiających rozporządzanie rzeczą (zob. przykładowo wyrok NSA z 14 września 2010 r. ,sygn. akt I FSK 1389/09).

Przykład:

Sprzedaż samochodu

Podatnik prowadzący komis samochodowy 29 kwietnia zawarł umowę sprzedaży samochodu i wydał nabywcy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i kluczyki. W tej sytuacji, mimo że nabywca odjechał samochodem dopiero 2 maja, do wydania samochodu doszło 29 kwietnia. W tym też dniu powstał u podatnika przychód z tytułu sprzedaży tego samochodu (chyba że wcześniej wystawił on fakturę lub należność za samochód została uregulowana).

  1. Wykonanie usługi

W przypadku świadczenia usług za datę powstania przychodu uważa się, dzień wykonania usługi, względnie dzień częściowego wykonania usługi (zob. art. 14 ust. 1c ustawy o PIT; uznać należy, że dzień częściowego wykonania usługi wyznacza dzień powstania przychodu w przypadku usług wykonywanych w ustalonych przez strony etapach – zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora IS w Katowicach z 17 stycznia 2011 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1384/1/CzP).

Przykład:

Usługi remontowe

W dniu 27 marca podatnik wykonał usługę remontową. Udokumentował ją fakturą wystawioną na początku kwietnia, a zapłatę za usługę otrzymał 15 kwietnia. Mimo to przychód z tytułu świadczenia usługi powstał u podatnika już 27 marca.

  1. Wystawienie faktury

Podatnicy VAT są często obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży. Obowiązek taki istnieje niekiedy bezwzględnie (zob. art. 106b ust. 1 ustawy o VAT), niekiedy zaś tylko na żądanie nabywcy (zob. art. 106b ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

Wystawienie faktury przed dniem wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi skutkuje powstaniem przychodu (zob. art. 14 ust. 1c pkt 1 ustawy o PIT), chyba że wcześniej przychód ten powstał na skutek uregulowania należności. Powstania przychodu w przypadkach takich nie wyłącza art. 14c ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT (chyba że wystawiona faktura jest fakturą zaliczkową – zob. wyrok NSA z 2 czerwca 2010 r. – sygn. akt II FSK 274/09).

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora IS w Poznaniu z 6 czerwca 2014 r.,sygn. ILPB3/423-126/14-2/EK, „w sytuacji gdy przed wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi zostanie wystawiona faktura, to przychód powstanie - zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [przepis ten stanowi odpowiednik art. 14 ust. 1c pkt 1 ustawy o PIT – przyp. aut.] - w dacie wystawienia tej faktury, mimo że wykonanie usługi nastąpi w terminie późniejszym”.

Przykład:

Dostawa towarów po wystawieniu faktury

W dniu 27 lutego podatnik wystawił fakturę (niebędącą fakturą zaliczkową) dokumentującą dostawę towarów, która została dokonana 5 marca. W tej sytuacji przychód z tytułu sprzedaży towarów powstał w dniu 27 lutego.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39143 )
Array ( [docId] => 39143 )