Korekta kosztów po otrzymaniu dotacji w organizacji pozarządowej

Kategoria: CIT
Autor: Bogdan Świąder
Data: 14-09-2015 r.

Dotacja na pokrycie części wydatków na zakup środka trwałego, która została uzyskana po jego przyjęciu do używania, powoduje obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych. Sądy administracyjne uznają, że w takiej sytuacji należy skorygować koszty z tytułu dokonanej wcześniej amortyzacji jednorazowo w miesiącu uzyskania dotacji.

Oceniając skutki podatkowe związane z umową o dofinansowanie projektu, trzeba mieć na uwadze, że ustawa o CIT nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Jedynie w art. 12 ust. 1 tej ustawy wskazano przykładowe przysporzenia, zaliczane do tej kategorii. Momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika lub na jego rachunek środków finansowych. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Oznacza to, że otrzymana kwota dofinansowania stanowi przychód podatkowy w dacie jej otrzymania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Przychód ten będzie mógł korzystać z ewentualnego zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT.

Wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Należy też mieć na uwadze art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT, który stanowi, że wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m tej ustawy.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a–16m ustawy o CIT, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Otrzymanie dotacji nie wpływa na wartość początkową środka trwałego. Przy jego zakupie wartością początkową jest cena nabycia (art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Uważa się za nią – stosownie do art. 16g ust. 3 ustawy o CIT – kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, np. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.

Otrzymanie dotacji na zakup (wytworzenie) środka trwałego skutkuje tym, że podatnik nie będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisu amortyzacyjnego, która przypada na kwotę otrzymanej dotacji. Kosztem podatkowym będzie wyłącznie ta część odpisów amortyzacyjnych, która dotyczy nieobjętej dofinansowaniem wartości początkowej środka trwałego.

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, lub wartość tego odpisu można rozliczać w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. W przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego przekroczy limit jednorazowej amortyzacji, to nadwyżka jest amortyzowana w następnym roku podatkowym metodą liniową lub degresywną.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli dotacją został sfinansowany środek trwały, który jednorazowo zamortyzowano, to kosztem podatkowym może być tylko część jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, proporcjonalnie do części wartości początkowej środka trwałego, opłaconego przez podatnika z własnych środków.

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37962 )
Array ( [docId] => 37962 )

Array ( [docId] => 37962 )