Noworoczne regulacje PIT/CIT dla zagranicznych spółek kontrolowanych

Kategoria: CIT
Autor: Adam Szmyt
Data: 17-01-2018 r.

Z początkiem 2018 r. obowiązują najnowsze przepisy, które dotyczą opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych i prawnych. Wśród uchwalonych zmian znajdują się nowelizacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Dowiedz się więcej w tej sprawie.

Większość przyjętych rozwiązań nie jest dla przedsiębiorców korzystna, zarówno art. 24a ustawy o CIT jak i art. 30f ustawy o PIT zwiększą obowiązki fiskalne u podatników. Wprowadzenie nowych przepisów w zakresie opodatkowania CFC związane jest z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. do krajowego porządku prawnego.

Kiedy CFC

 

Dotychczasowe regulacje dotyczące CFC zakładały m. in. konieczność posiadania nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio:

 • ponad 25% udziałów w kapitale,

  lub

lub

lub

 • ponad 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących,

  lub

lub

lub

 • ponad 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Teraz wymogi te zostaną zliberalizowane – niezbędny próg do uznania za spółkę kontrolowaną będzie wynosić 50%. Jednocześnie z 50% do 33% obniżony zostanie poziom uzyskiwanych przychodów pasywnych, a ich katalog zostanie poszerzony. Zaliczać się do nich będą przychody:

 • z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
 • ze zbycia udziałów (akcji),
 • z wierzytelności,
 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 • z części odsetkowej przy leasingu finansowym,
 • z poręczeń i gwarancji,
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
 • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Co więcej, warunek dotyczący stawki opodatkowania w państwie siedziby CFC również zostanie zmodyfikowany na niekorzyść podatników. Dotychczasowy, zakładający porównanie poziomów opodatkowania w Polsce i kraju siedziby CFC, zostanie zmieniony poprzez wprowadzenie efektywnej stawki podatku. Spółka zależna będzie uznana za CFC, jeśli wysokość opodatkowania w innym państwie stanowić będzie mniej niż połowę hipotetycznego podatku, który byłby zapłacony w Polsce. W efekcie spółki mające siedzibę w kraju o nominalnie wysokim opodatkowaniu, ale korzystające z określonych rodzajów odliczeń czy zwrotów podatków, będą mogły być uznane za CFC.

Zwolnienie

Dotychczas samo uznanie podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną nie przesądzało o konieczności uiszczenia daniny polskiemu fiskusowi. Po pierwsze, jeśli przychody nie przekraczały w roku podatkowym 250 tysięcy euro, to nie podlegały one opodatkowaniu. Od nowego roku się to zmieni – znowelizowane ustawy o PIT i CIT nie przewidują takiego rodzaju zwolnienia.

Przykład:

Spółka na Cyprze, w której polski przedsiębiorca posiada 100% udziałów, osiągnęła przychody w wysokości 100 000 EUR. Do końca 2017 r. nie musiał on przygotowywać deklaracji CFC, a jedynie zaewidencjonować zdarzenia gospodarcze w ewidencji oraz rejestrze CFC. Od nowego roku osiągnięte przychody zostaną opodatkowane.

Ponadto obowiązujące regulacje związane z rzeczywistym prowadzeniem działalności gospodarczej zwalniające od konieczności zapłaty podatku zostaną zaostrzone. Ustawodawca wskazuje, że prowadzenie biznesu musi mieć istotny charakter. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.

Pieniądze do budżetu

To, czy zmiany, jakie niosą za sobą nowe regulacje dotyczą konkretnego przedsiębiorcy, będzie wymagało każdorazowo indywidualnej analizy. Samo prowadzenie działalności gospodarczej za granicą nie przesądza bowiem o konieczności rozliczenia podatku z polskim fiskusem. Wydaje się jednak, że rosnące ryzyko, jakie niesie za sobą uznanie spółki za CFC przez organy podatkowe, może coraz skuteczniej zniechęcać do tworzenia struktur biznesowych za granicą. Z uwagi na fakt, że dotychczas obowiązujące przepisy nie przyniosły budżetowi istotnych korzyści (z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów za 2015 r. wynika, że wpływy wyniosły 11,5 mln zł), CFC mogą być traktowane przez resort priorytetowo i być przedmiotem wzmożonych kontroli Krajowej Administracji Skarbowej u przedsiębiorców (przykładowo urzędnicy mogą kłaść większy nacisk na przepływy pieniężne otrzymywane zza granicy).

Polecamy też inne komentarze dotyczące zmian w PIT i CIT 2018: 

Czytaj także w Portalu FK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40837 )
Array ( [docId] => 40837 )