Organizacje pozarządowe nie zawsze są zwolnione z CIT

Kategoria: CIT
Data: 10-04-2013 r.

Organizacje pozarządowe często prowadzą działalność stanowiącą źródło finansowania działalności statutowej, która jest objęta zwolnieniem z podatku CIT. Zazwyczaj jest ona odpłatna i zmierza do realizacji celów społecznie użytecznych. Zdarza się jednak, że nie może być traktowana jako odpłatna, jest bowiem de facto działalnością gospodarczą.

Działalność odpłatna pożytku publicznego będzie uznana za działalność gospodarczą jeżeli:

  • wynagrodzenie jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów jej prowadzenia;
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wystąpienie jednej z tych okoliczności spowoduje, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą.

Często organizacje prowadzą w swoim przekonaniu działalność odpłatną, podczas gdy jest to działalność gospodarcza. Przykładem może być sponsoring, który jest faktycznym świadczeniem usług reklamowych i nie może być wskazywany jako cel statutowy organizacji.

Nie każdy wydatek organizacji pozarządowej może być zwolniony z CIT

Organizacje pozarządowe często błędnie kwalifikują wydatki na realizację celów statutowych. Metody lokowania środków umożliwiające zwolnienie od podatku zostały określone w art. 17 ust. 1e ustawy o CIT. Częstym błędem jest kwalifikowanie wydatków na przekazanie części dochodu na kapitał zakładowy spółki kapitałowej w zamian za udziały w takiej spółce. Trzeba pamiętać, że nabycie udziałów spółki z o.o. przez organizację pozarządową nie będzie korzystało ze zwolnienia z CIT.

 

Może się zdarzyć, że organizacja przeznaczy część swojego dochodu na różnego rodzaju wynagrodzenia dla pracowników. Jeśli wydatek ten będzie związany z celami objętymi zwolnieniem, jego równowartość skorzysta ze zwolnienia z podatku. Ponadto organizacja może przeznaczyć dochód lub jego część na rzecz innych organizacji prowadzących działalność statutową objętą zwolnieniem. W takim przypadku można skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT.

Które rodzaje dochodów nie są zwolnione z CIT

Trzeba pamiętać, że zwolnienie z art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie odnosi się do następujących dochodów:

  • uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  • uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach umowy leasingu;
  • wydatkowanych (bez względu na czas ich osiągnięcia) na inne cele niż objęte zwolnieniem.

Jeżeli więc organizacja uzyska dochody z tych źródeł, nie będą one mogły skorzystać ze zwolnienia bez względu na cel, na jaki zostały przeznaczone. W tym przypadku nie ma również znaczenia, jeśli zostaną przekazane na cele statutowe organizacji.

Sławomir Liżewski, doradca organizacji pozarządowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30711 )
Array ( [docId] => 30711 )