Przedsiębiorca może przekazać sprzęt komputerowy dla szkoły

Kategoria: CIT
Data: 05-08-2013 r.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia darowizny, należy więc przyjąć definicje darowizny określoną w Kodeksie cywilnym. Podstawową cechą darowizny jest świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Nie stanowią jednak darowizny bezpłatne przysporzenia, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 889 pkt 1).

Przedmiotem darowizny nie może być zatem nieodpłatnie wykonana usługa, sam fakt nieodpłatności świadczenia nie przesądza o tym, że jest to umowa darowizny.

Wyrok NSA – Usługa nie może być darowizną

„Darowizna usług” jest niczym innym jak nieodpłatnym świadczeniem usług. Zawarcie umowy tego rodzaju jest dopuszczalne w ramach zasady swobody umów (art. 3531 kc). Podkreślić jednocześnie należy, że obowiązki stron i skutki prawne wynikające z takiego stosunku obligacyjnego regulują, stosowane odpowiednio, przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia (art. 734 i nast. w związku z art. 750 kc), a nie przepisy o umowie darowizny.

Wyrok NSA z 25 czerwca 2008 r., (II FSK 626/07)

A zatem przedmiotem darowizny mogą być tylko rzeczy (pieniądze, towary itd.). Zasadniczo nie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT). Nie dotyczy to jednak wydatków na jej wytworzenie oraz ceny nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług,(ustawy o VAT), przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Odliczeniu mogą podlegać darowizny przekazane na cele:

  1. określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, kultury, sztuki itp.) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (dotyczy to organizacji pozarządowych),
  2. kultu religijnego.

Udzielone darowizny w ciągu roku nie mogą przekraczać 10% całości dochodu spółki. Ponadto nie podlegają odliczeniu darowizny udzielone na rzecz:

  1. osób fizycznych,
  2. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Aby przekazywane darowizny mogły być odliczone od dochodu przedsiębiorcy, muszą być także odpowiednio udokumentowane:

  • darowizna pieniężna – dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a
  • w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

Jeśli przedmiotem darowizny są towary, ich wartość należy ustalić na poziomie cen rynkowych. Przy czym jeżeli są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć z tytułu dokonania darowizny. Przy określaniu tych wartości stosuje się odpowiednio art. 14 ustawy o CIT. A zatem wartość darowizny podlegającej odliczeniu od dochodu zmniejsza się o VAT naliczony odliczony przez podatnika będącego darczyńcą przy nabyciu bądź wytworzeniu przedmiotu darowizny.


Tagi: darowizna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30736 )
Array ( [docId] => 30736 )