Sprzedaż środka trwałego. Czy sposób wcześniejszego sfinansowania ma znaczenie

Kategoria: CIT
Autor: Emilia Bartkowiak
Data: 30-11-2016 r.

Kosztem  uzyskania  przychodu  ze  sprzedaży  środka trwałego jest cała niezamortyzowana jego wartość początkowa, niezależnie od źródła finansowania.

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka sprzedała halę produkcyjną, będącą składnikiem przejętego majątku. Hala była współfinansowana ze środków unijnych. Fakt otrzymania dotacji nie miał wpływu na wartość początkową hali ani na wielkość odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w ewidencji środków trwałych. W okresie użytkowania hali odpisy amortyzacyjne dzielono proporcjonalnie do zaangażowanych środków finansowych. Odpis amortyzacyjny przypadający na środki unijne spółka wyłączała z kosztów podatkowych, natomiast część odpisu finansowana ze środków własnych stanowiła koszt uzyskania przychodu.

W rozliczeniu transakcji sprzedaży hali w przychodach podatkowych uwzględniono pełną kwotę wynikającą z umowy potwierdzonej fakturą sprzedaży. Równocześnie w kosztach podatkowych ujęto łączną niezamortyzowaną wartość środka trwałego, tj. bez rozbicia na część objętą i nieobjętą dofinansowaniem.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy spółka miała prawo do ujęcia w kosztach podatkowych całej niezamortyzowanej wartości środka trwałego.

Jaka była odpowiedź ministra?

Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji (zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT), jest wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, która odpowiada wydatkom poniesionym na jego wytworzenie (niezależnie od źródła ich finansowania), pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Bez znaczenia w tym momencie jest sposób sfinansowania wytworzenia tego środka trwałego. Tym samym kosztem uzyskania przychodów jest cała niezamortyzowana wartość środka trwałego (również w części sfinansowanej dotacją).

Co na to ekspert?

Przedmiotem interpretacji była kwestia dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej jeszcze wartości początkowej środka trwałego sfinansowanego uprzednio częściowo ze środków pochodzących z dotacji unijnych.

 Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. odpisy amortyzacyjne, których dokonuje się od początkowej wartości. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje wszystkie odpisy, w tym także te, których nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT).

W przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego za koszt uzyskania przychodu należy uznać wydatek poniesiony na jego nabycie/wytworzenie, pomniejszony o sumę odpisów amortyzacyjnych, przy czym suma odpisów amortyzacyjnych obejmować winna tutaj także i odpisy niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Dotacje unijne są zwolnione z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy CIT.

Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego częściowo sfinansowanego uprzednio  z dotacji jest wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych (która jest adekwatna do wydatków poniesionych na sfinansowanie tego środka trwałego – niezależnie od źródeł finansowania) pomniejszona o sumę wszystkich dokonanych odpisów amortyzacyjnych (i to niezależnie od tego, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu).

Przy sprzedaży środka trwałego źródła/sposób jego uprzedniego sfinansowania wytworzenia/zakupu nie mają znaczenia (nie ma znaczenia, czy środek ten został przykładowo nabyty ze środków własnych podatnika, czy też był częściowo dotowany).

W konsekwencji w przypadku sprzedaży takiego środka trwałego przez podatnika kosztem uzyskania przychodów będzie cała niezamortyzowana jeszcze jego wartość (również w tej części, która została sfinansowana dotacją).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-243/16-2/ZK485357/I

Emilia Bartkowiak, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39788 )
Array ( [docId] => 39788 )

Array ( [docId] => 39788 )